Pravidla soutěží

Soutěžní podmínky:

  1. Zadavatelem soutěže je společnost ABREX, s.r.o., IČ: 25665651, se sídlem V Olšinách 1104/55, Praha 10 – Strašnice, 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 59402.
  2. Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit na svých stránkách a profilech sociálních sítí jméno a příjmení soutěžícího, včetně označení jeho soutěžního profilu na dané sociální síti. Účastník soutěže tímto dává výslovný souhlas ve smyslu §77 a násl. obč. zák. v platném znění se zveřejněním svého jména, příjmení a soutěžního profilu na sociální síti, kde daná soutěž probíhá.
  3. Účastí v soutěži je dobrovolná a účastník svojí účastí vyjadřuje souhlas s jejími pravidly.
  4. Zadavatel není povinen uchovávat jakékoli zaslané odpovědi a reakce týkající se dané soutěže, stejně tak nemá povinnost odpovídat na vznesené dotazy či připomínky.
  5. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout zaslanou odpověď bez předchozího upozornění.
  6. Účastníkem soutěže může být libovolná svéprávná fyzická osoba starší 18 let (nezletilé osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze v případě, že budou zastoupeni zákonným zástupcem) nebo právnická osoba. Právnické osobě účastí v soutěži nevzniká žádné právo oproti fyzické osobě, stejně tak odměna a ostatní záležitosti jsou stejné, jak je uvedeno v těchto pravidlech.
  7. Výherce soutěže bude pouze jeden, pokud není uvedeno jinak u dané soutěže, a vyhlášen bude označením u daného soutěžního příspěvku. Výsledné pořadí vyhodnotí zadavatel soutěže dle vlastního uvážení na základě doplňujících pravidel, tzn. náhodného vybrání, hlasování, zaslaných odpovědí či komentářů na daných sociálních sítích apod. (tato pravidla jsou vždy uvedena u konkrétní soutěže). Výherci budou vyhlášeni do 14 dnů od ukončení soutěže. Předání výhry proběhne zasláním zásilky na konkrétní jméno a adresu výherce (případně jeho zákonného zástupce). Pokud je výhra v elektronické formě, zaslána bude na e-mailovou adresu dle dohody s výhercem.
  8. Výherci jsou povinni vyzvednout své výhry do jednoho kalendářního měsíce ode dne vyhlášení výsledků zadavatelem. Nevyzvednuté výhry nebo výhry, které se nepodaří doručit na adresu zadanou účastníkem soutěže propadají a nelze je dále nijak vymáhat.
  9. Zadavatel si vyhrazuje právo obměny těchto věcných cen bez předchozího upozornění za ceny ekvivalentní hodnoty a obdobného charakteru.

Závěrečná a obecná ustanovení:

Zadavatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli bez udání důvodu předčasně ukončit, termínově přesunout nebo zrušit, zkrátit či změnit její pravidla. Zadavatel si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení podle shora uvedených kritérii. Proti určení osoby, autora či děl označených jako vítězné či nejlepší v rámci soutěže se nelze odvolat. Na věcné ceny z této soutěže neexistuje právní nárok a nelze se jejich vydání domáhat soudní cestou. Věcné ceny nelze vyplácet v hotovosti.

Účastní v soutěži vyjadřuje soutěžitel svobodný, úplný a informovaný souhlas s pravidly a zpracováním osobních údajů dle specifikace v těchto pravidlech. Poskytnutím uvedených osobních údajů se zpracovatel stává správcem osobních údajů s odpovědností za jejich řádné zpracování a ochranu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Uvedené osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu soutěže a po tomto datu v omezeném rozsahu po dobu nutnou pro ochranu práv správce a plnění právních povinností.

Budou zpracovávány následující osobní údaje:

- jméno

- příjmení

- telefonní číslo

- email

- adresa

Osobní údaje budou zpracovávány za účelem:

- vyhodnocení soutěže

- předání výhry zejména prostřednictvím kurýrní či poštovní služby či elektronické předání

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, přičemž osobní údaje jsou zpracovávány pouze k uvedeným účelům a způsobem nepoškozujícím soutěžícího. Tento souhlas může být kdykoliv odvolán, a to emailem na adresu abrex@abrex.cz, čímž končí účast v soutěži. Zadavatel nemá právo používat poskytnuté osobní údaje pro další marketingové účely. Odvolání souhlasu je možné provést písemně na adrese sídla zadavatele nebo e-mailem na adrese abrex@abrex.cz, stejným způsobem je možné uplatnit také ostatní práva účastníka soutěže.

Účastník soutěže má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na informaci o zpracování osobních údajů, právo na informaci o účelu zpracování osobních údajů a v případě, že se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou danou obecným nařízením o ochraně osobních údajů má právo požádat o vysvětlení a odstranění protiprávního stavu, právo podat stížnost, právo na výmaz osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitky a veškerá další práva přiznaná Nařízením o ochraně osobních údajů.