Všeobecné obchodní podmínky

.

.

Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele (B2C) - české znění

Všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele (B2B) - české znění

General Terms and Conditions for consumers (B2C) - English version

General Terms and Conditions for entrepreneurs (B2B) - English version

.

.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
ABREX s.r.o. pro spotřebitele (B2C) - české znění

 1. Úvod
 1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kde na jedné straně vystupuje společnost ABREX s.r.o., se sídlem V Olšinách 1104/55, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59402 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé osoba kupující (dále jen „Kupující“), která od Prodávajícího kupuje věc označenou ve Smlouvě (dále jen „Předmět převodu“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese www.abrex.cz, kde se nachází rovněž webové rozhraní obchodu (dále jen „E-shop“).
 1. 2. Tyto VOP vydává Prodávající v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle bodu 1.1 VOP, přičemž se stávají dnem uzavření Smlouvy nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami, určují a doplňují některé části jeho obsahu, není-li mezi smluvními stranami ujednáno výslovně jinak.
 1. 3. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy Kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež Smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.
 1. 4. Smlouva je uzavírána podle platných a účinných právních předpisů České republiky. Není-li mezi smluvními stranami výslovně ujednáno jinak, jsou VOP primárně vyhotoveny v českém jazyce a Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 1. 5. Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění VOP.
 1. Kontaktní údaje
 1. 1. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:

Korespondenční adresa:
ABREX s.r.o.
Šternberská 248
257 26 Divišov

Telefonní kontakt: 

+420 602 334 693 (pro česky a slovensky hovořící)

+420 725 762 686 (pro anglicky hovořící)

Emailová adresa: abrex@abrex.cz

Webové stránky: www.abrex.cz

 1. 2. Kupující odpovídá za správnost a úplnost údajů, které o sobě Prodávajícímu poskytl, a v případě jakýchkoliv změn těchto údajů je povinen o tom Prodávajícího včas informovat pro účely řádného plnění závazků ze Smlouvy.
 1. Uživatelský účet
 1. 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.
 1. 2. Při registraci v E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné, pravdivé a úplné.
 1. 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
 1. 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 1. 5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy.
 1. 6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. Uzavření smlouvy
 1. 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 1. 2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Při vytváření objednávky s doručením mimo Českou republiku vám bude DPH vypočteno lokálně na základě země doručení, proto se celková cena s DPH, zobrazovaná v nákupním košíku, může lišit. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím jinou smlouvu písemně za individuálně sjednaných podmínek odlišných od Smlouvy, jejíž podrobný obsah je upravován těmito VOP.
 1. 3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě zasílání zboží mimo území České republiky se náklady mohou v závislosti na geografickém místě určení dodání zboží Kupujícímu lišit, mohou tedy být dodatečně účtovány a Prodávající si vyhrazuje jejich individuální výši v každém takovém případě, kdy bude zboží do zahraničí expedováno, určovat zvláště. V takovém případě Kupujícího uvědomí o nákladech spojených s balením a dodáním zboží nejpozději při potvrzení Objednávky (jak je tento pojem definován dále).
 1. 4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. osobě Kupujícího a jeho kontaktních a doručovacích údajích, jakož i o tom, zda Smlouvu uzavírá buď jako spotřebitel, nebo jako podnikatel;
  2. objednávaném zboží, tj. Předmětu převodu (Předmět převodu vloží Kupující do elektronického nákupního košíku v E-shopu);
  3. způsobu úhrady kupní ceny Předmětu převodu, údaje o požadovaném způsobu doručení Předmětu převodu; a
  4. informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu převodu

(dále jen „Objednávka“).

 1. 5. Technické a praktické provedení Objednávky v E-shopu je podrobně popsáno v oddíle „JAK NAKUPOVAT“. Kupující zboží do elektronického nákupního košíku v E-shopu vloží tak, že u jím vybraného zboží klikne na tlačítko „KOUPIT“, případně změní zejména přednastavený počet zvoleného zboží, který je standardně nastaven na hodnotu „1“, tj. jeden kus zboží. Vkládání jiného nebo dalšího zboží do košíku v E-shopu je možné provést tak, že Kupující klikne na tlačítko „POKRAČOVAT V NÁKUPU“.
 1. 6. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.
 1. 7. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou přijetí Objednávky, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“).
 1. 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 1. 9. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraného zboží, které je vyráběno v limitovaném či jinak omezeném množství kusů (tato skutečnost bývá u daných produktů standardně uvedena v jejich popisu) na případné snížení počtu kusů v objednávce a/nebo pokud již daného limitu bylo dosaženo díky předchozím objednávkám nebo u daných produktů došlo k jejich vyprodání, objednávky následně  jednostranně zrušit, a to i v případě, že technické prostředky e-shopu vygenerovaly automatické přijetí objednávky zaslané elektronickou poštou na E-mail kupujícího.
 1. 10. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) jež je Prodávajícím zasláno elektronickou poštou na Email Kupujícího, vyjma případů uvedených v čl. 4.9.
 1. 11. Odesláním Objednávky Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Kupní cena a platební podmínky
 1. 1. Kupní cena Předmětu převodu je mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuta Smlouvou a představuje kupní cenu Předmětu převodu včetně DPH (dále jen „Kupní cena“). Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Předmětu převodu ve výši dohodnuté ve Smlouvě (dále jen „Celková kupní cena“).
 1. 2. Kupující je povinen za Předmět převodu zaplatit Prodávajícímu Celkovou kupní cenu, kterou může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

         a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce při dodání Předmětu převodu přepravcem;

         b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2056940105/2600, vedený u společnosti Citibank Europe plc, organizační složka (dále jen „Účet prodávajícího“) po uzavření Smlouvy a před odesláním Předmětu převodu přepravcem Kupujícímu.

         Objednávka, jejímž místem doručení je jiná země než Česká republika a Slovensko, lze momentálně platit pouze prostřednictvím platební brány Comgate a nelze tak z technických důvodů hradit například dobírkou. Pokud Kupujícímu tento způsob platby nevyhovuje, může Prodávajícího kontaktovat a ten mu následně individuálně nacení jiný způsob platby.

 1. 3. Výběr způsobu úhrady Celkové kupní ceny je volbou Kupujícího, v závislosti na zvoleném způsobu platby se však může Celková kupní cena lišit od Kupní ceny, když s různými způsoby úhrady Kupní ceny a balení a přepravu Předmětu převodu mohou být spojeny různé náklady. O výši Celkové kupní ceny, jakož i o jejich jednotlivých nákladových položkách je Prodávající povinen informovat Kupujícího před uzavřením Smlouvy.
 1. 4. Prodávající může od Kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, pakliže je mu tato skutečnost Prodávajícím sdělena nebo Kupujícím odsouhlasena před uzavřením Smlouvy. Souhlas Kupujícího se zálohovou platbou může být udělen tak, že Kupující v Objednávce uvede požadavek na vystavení zálohové faktury na Celkovou kupní cenu za Předmět převodu.
 1. 5. V případě zvolené úhrady Celkové kupní ceny v hotovosti či na dobírku je Celková kupní cena splatná při převzetí Předmětu převodu. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet Prodávajícího je Celková kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření Smlouvy.
 1. 6. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet prodávajícího je Kupující povinen uhradit Celkovou kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je zpravidla číslo Objednávky uvedené Prodávajícím v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky a zaslané na E-mail kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Celkovou kupní cenu splněn okamžikem připsání celé částky odpovídající Celkové kupní ceně na Účet prodávajícího.
 1. 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky podle čl. 4.8. těchto VOP, požadovat uhrazení Celkové kupní ceny ještě před odesláním Předmětu převodu Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 1. 8. Případné slevy z Celkové kupní ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 1. 9. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Celkové kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na E-mail kupujícího. V daňovém dokladu může být v závislosti na přijaté záloze na Celkovou kupní cenu na základě zálohové faktury vystavené podle článku 5.4. těchto VOP a na jejím základě Kupujícím uskutečněné zálohové platby zohledněno vyúčtování již Kupujícím provedených plateb.
 1. 10. Předmět převodu zůstává až do momentu úplného zaplacení Celkové kupní ceny Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího. Po převzetí Předmětu převodu však nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího.
 1. 11. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. 12. Online platby pro Prodávajícího zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.
 1. Dodání předmětu převodu
 1. 1. Prodávající předá Kupujícímu Předmět převodu buď ve své provozovně, nebo jej zašle prostřednictvím přepravce na adresu sjednanou s Kupujícím ve Smlouvě. Způsob předání nebo doručení Předmětu převodu, jakož i případný výběr přepravce, o nichž se může odvíjet Celková kupní cena, je sjednán ve Smlouvě a vychází z volby Kupujícího uvedené v Objednávce. Pakliže Kupujícím zvolený způsob předání nebo doručení Předmětu převodu není možný (např. z důvodu výluky služeb přepravců, vyšší moci či těžko překonatelných překážek na straně Prodávajícího), je Prodávající oprávněn volbu způsobu předání nebo doručení Předmětu převodu změnit; v takovém případě však bude Celková kupní cena ponížena o případný rozdíl v nákladech souvisejících s dodáním Předmětu převodu. Za včasné dodržení dodací lhůty či termínu je považováno i včasné odeslání Předmětu převodu Prodávajícímu.
 1. 2. V případě vyšší moci, nezaviněných poruch provozu, prodloužení dodacích termínů subdodavatelů, nedostatku surovin, energie, nebo dopravních sil, stávek, blokád, těžkostí v dopravě, nařízení veřejných institucí a orgánů, stejně tak i v případě všech obdobných případů, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním Předmětu převodu.
 1. 3. Prodávající není odpovědný za jakékoli škody a není odpovědný za škodu způsobenou přepravou či doručováním Předmětu převodu. Předmět převodu bude zabalen (opatřen pro přepravu) způsobem obvyklým pro uchování sjednaného Předmětu převodu a jeho ochranu v místě odevzdání Předmětu převodu k přepravě. Povinnost označit Předmět převodu ve smyslu § 2091 Občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listů, které provázejí Předmět převodu.
 1. 4. Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho předání přepravci, a to i v případě hrazení dopravy Prodávajícím, v ostatních případech předáním Předmětu převodu Kupujícímu.
 1. 5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Předmět převodu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Předmětu převodu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 1. 6. Kupující je povinen Předmět převodu pečlivě prohlédnout bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy měl možnost s Předmětem převodu nakládat a případnou zjištěnou vadu je povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně vytknout (zejména mechanické porušení obalu Předmětu převodu, viditelné defekty Předmětu převodu, neúplnost plnění aj.). V případě, že bude Předmět převodu Kupujícím převzat a Prodávajícímu nebudou bez zbytečného odkladu Kupujícím vytknuty jakékoli zjevné vady, má se za to, že závazek dodat Předmět převodu byl Prodávajícím splněn beze zbytku, řádně a včas.
 1. 7. Objednáním zboží z e-shopu www.abrex.cz a potvrzením ze strany Prodávajícího uzavíráte platnou kupní smlouvu dle § 1827 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen Občanský zákoník.

  Kupující má povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. Tuto povinnost ukládá zákon § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. Nepřevzetím zásilky tedy dochází k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího dle  ust. § 2118 a kupující je povinen dle ust. § 2913 Občanského zákoníku uhradit prodávajícímu vzniklou škodu např. náklady na přepravu zboží a doběrečné, které musel prodávající uhradit přepravci.

  Nepřevezme-li tedy Kupující Předmět převodu bez zjevného důvodu v dohodnuté době, je povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu nákladů marného pokusu o doručení. Pokud Kupující z jakéhokoliv důvodu nepřevezme Předmět převodu ani v dodatečné lhůtě stanovené Prodávajícím, bude takové jednání považováno za podstatné porušení Smlouvy a Prodávajícímu náleží právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

  Nárok na náhradu škody:

  Před odesláním objednávky Kupující souhlasí s tím, že se v případě nepřevzetí objednané zásilky zavazuje Prodávajícímu uhradit veškeré náklady s tím spojené, tj. náklady na zabalení, odeslání a vrácení nepřevzaté nepoškozené zásilky (včetně případné smluvní pokuty), a to z důvodu o porušení kupní smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, souvisejícího s nárokem na náhradu způsobené škody, tj.:

  Zásilkovna Česko: 120 Kč (vč. DPH)

  Zásilkovna Slovensko: 170 Kč (vč. DPH)

  Česká pošta – balík do ruky (Česká republika): 185 Kč (vč. DPH)

  Dopravce – PPL (Česká republika): 185 Kč (vč. DPH)

  Dopravce – PPL (Slovensko): 305 Kč (vč. DPH)

  Packeta – Europe – (zóna 1) - 370 Kč (bez DPH)

  Packeta – Europe 2 – (zóna 2) - 480 Kč (bez DPH)

 2. 8. Zrušení/úprava objednávky ze strany prodávajícího:

  Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout vyřízení objednávky. V takovém případě se zavazuje informovat kupujícího telefonicky či e-mailem a domluvit se na dalším postupu. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Abrexem a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému firmy Abrex. Abrex v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

  S ohledem na omezené množství skladem si u vybraných produktů Prodávající vyhrazuje právo na případné snížení počtu kusů v objednávce.

 1. 9. Objednávky Prdávající odesílá do těchto zemí:
 • Česká republika a Slovensko
 • Evropa - Zóna 1: Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Rumunsko
 • Evropa - Zóna 2: Belgie, Estonsko, Finsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko
 1.  Odstoupení od smlouvy

 1. 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech porušení Smlouvy podstatným způsobem dle ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku a dále v případech stanovených v těchto VOP.

 1. 2. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
 • Kupující bude v prodlení se zaplacením Celkové kupní ceny či jakékoli její části více než 30 dnů;
 • proti Kupujícímu jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Kupující podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Kupujícího.
 1. 3. Kupující jakožto spotřebitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s podmínkami § 1829 a násl. Občanského zákoníku.
 1. 4. Nejedná-li se o případ, kdy od Smlouvy Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 Občanského zákoníku, má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Předmětu převodu (v případě registrovaného B2C zákazníka až do 30 dnů), přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího abrex@abrex.cz.
 1. 5. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Předmět převodu musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Předmětu převodu Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Předmět převodu nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 1. 6. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté Kupujícím již při vrácení Předmětu převodu Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Předmět převodu vrátí nebo prokáže, že Předmět převodu Prodávajícímu odeslal.
 1. 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na Předmětu převodu je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Celkové kupní ceny nebo přijatých peněžních prostředků v jiné výši, než byla sjednána Celková kupní cena.
 1. 8. V důsledku odstoupení se smlouva ruší. Vaší povinností je vrátit prodávajícímu zboží, nejpozději do 14 dnů, náklady na zaslání zboží nesete vy. Povinností prodávajícího je vám vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně počátečních nákladů na dodání zboží, nejpozději do 14 dnů. Musí k tomu využít stejný způsob, jakým jste platili, pokud se nedohodnete na jiném. S vrácením částky je oprávněn počkat, dokud od vás neobdrží buď zboží nebo doklad o jeho odeslání.

 1. Práva z vadného plnění
 1. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 1. 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět převodu při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Předmět převodu převzal:

          a) má Předmět převodu vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly ve Smlouvě, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu převodu a na základě reklamy jimi prováděné,

          b) se Předmět převodu hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

          c) Předmět převodu odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

          d) je Předmět převodu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

          e) Předmět převodu vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. 3. Ustanovení uvedená v článku 8.2. těchto  VOP se nepoužijí u Předmětu převodu prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Předmětu převodu způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Předmětu převodu pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Předmět převodu měl při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Předmětu převodu.
 1. 4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Předmět převodu byl vadný již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 1. 5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího buď písemně v listinné podobě, nebo osobně na adrese provozovny Prodávajícího, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího, anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu Prodávajícího abrex@abrex.cz.  
 1. 6. Podrobnosti týkající se dalších práv a povinností smluvních stran ve vztahu k odpovědnosti Prodávajícího za vady jsou upravena v reklamačním řádu Prodávajícího v E-shopu v oddíle „REKLAMAČNÍ ŘÁD“.
 1. Ostatní ujednání
 1. 1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 1. 2. Vyřizování stížností Kupujícího jako spotřebitele zajišťuje Prodávající v prvé řadě prostřednictvím elektronické adresy abrex@abrex.cz, případně v listinné podobě na adresu uvedenou Kupujícím pro vyřízení takové stížnosti, případně osobně v místě sídla nebo jiné provozovně Prodávajícího.  Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího předá Prodávající způsobem zvoleným Kupujícím, jinak na E-mail kupujícího.
 1. 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy.
 1. 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 1. 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a tedy i k uzavření Smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. 6. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 1. 7. Kupujícímu může být doručováno na E-mail kupujícího, pakliže výslovně nevyžaduje jiný způsob doručování.
 1. 8. Abrex (ABREX SIMPLY SMALL CARS) je ochranná známka, registrována pod číslem zápisu 325649 v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví. Prodávající, tj. společnost ABREX s.r.o. proto, jako vlastník práv k této ochranné známce a výrobce originálních licencovaných produktů Abrex, nemůže akceptovat počínání třetích stran, nabízejících neautorizované produkty pod názvem a ochrannou známkou společnosti Abrex, které byly upraveny či jakýmkoliv způsobem pozměněny bez řádného povolení. Značka a ochranná známka Abrex jsou společně s dalšími ochrannými prvky Abrex [tj. logo (grafické i textové), originální balení (krabička, přebal, plachetka, podstavec), katalogová čísla produktů, samolepky (označující např. limitované edice), certifikáty, hologramy a další] zárukou originality a zakoupením produktů Abrex tak Kupující bere na vědomí skutečnost, že bez souhlasu majitele práv nebude vědomě jakkoli zasahovat do licenční podoby za účelem dalšího komerčního prodeje.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. 1. Vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí platným právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž platným právním řádem České republiky. Tím není Kupující jako spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 1. 2. K řešení sporů mezi smluvními stranami (mimo případy uvedené v čl. 9.3. a 9.4. těchto VOP) jsou příslušné obecné soudy České republiky.
 1. 3. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 1. 4. Smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 1. 5. Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 1. 6. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.7.2018

V Praze dne 29.6.2018       

ABREX s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
ABREX s.r.o. pro podnikatele (B2B) - české znění

 1. Úvod

 1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kde na jedné straně vystupuje společnost ABREX s.r.o., se sídlem V Olšinách 1104/55, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59402 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé osoba kupující (dále jen „Kupující“), která od Prodávajícího kupuje věc označenou ve Smlouvě (dále jen „Předmět převodu“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese , kde se nachází rovněž webové rozhraní obchodu (dále jen „E-shop“), přičemž Kupující není v uvedeném smluvním vztahu v postavení spotřebitele.

 1. 2. Tyto VOP vydává prodávající v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle bodu 1.1 VOP, přičemž se stávají dnem jejich podpisu či akceptací Kupujícím nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami, určují a doplňují některé části jeho obsahu, nestanoví-li konkrétní Smlouva jinak.

 1. 3. Tyto VOP se vztahují na případy uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, kdy Kupující je právnickou či fyzickou osobou, která uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (Smlouva uzavřená mezi podnikateli).

 1. 4. Smlouva je uzavírána podle platných a účinných právních předpisů České republiky.

 1. Kontaktní údaje

 1. 1. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:

Korespondenční adresa:
ABREX s.r.o.
Šternberská 248
257 26 Divišov

Telefonní kontakt:

+420 602 334 693 (pro česky a slovensky hovořící)

+420 725 762 686 (pro anglicky hovořící)

Emailová adresa: abrex@abrex.cz

Webové stránky: www.abrex.cz

 1. 2. Kupující odpovídá za správnost a úplnost údajů, které o sobě Prodávajícímu poskytl, a v případě jakýchkoliv změn těchto údajů je povinen o tom Prodávajícího včas informovat pro účely řádného plnění závazků ze Smlouvy.

 1. Uživatelský účet

 1. 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.

 1. 2. Při registraci v E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné, pravdivé a úplné.

 1. 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

 1. 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

 1. 5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy.

 1. 6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření smlouvy

 1. 1. Předmětem Smlouvy upravované v podrobnostech těmito VOP je převod vlastnického práva k Předmětu převodu. Prodávající uzavřením Smlouvy prodává a zavazuje se Kupujícímu umožnit nabytí vlastnického práva k Předmětu převodu za Kupní cenu (jak je tento pojem definován dále). Kupující podle Smlouvy od Prodávajícího Předmět převodu kupuje do svého výlučného vlastnictví v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP a zavazuje se od Prodávajícího Předmět převodu převzít a zaplatit Prodávajícímu za Předmět převodu Kupní cenu (jak je tento pojem definován dále) společně s případnými dalšími náklady na balení a dodání Předmětu převodu tvořícími Celkovou kupní cenu (jak je tento pojem definován dále).

 1. 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 2. 2. 1. Ceny uvedené v internetovém obchodě www.abrex.cz včetně DPH jsou cenami doporučenými, pokud bude Kupující zboží dále prodávat. Při vytváření objednávky s doručením mimo Českou republiku vám bude DPH vypočteno lokálně na základě země doručení, proto se celková cena s DPH, zobrazovaná v nákupním košíku, může lišit. Podmínkou nákupu se slevou ze základní ceny zboží, je prodej za doporučenou cenu. Pokud by Kupující chtěl prodávat dané zboží za nižší než doporučenou cenu, je povinen vyžádat si předchozí souhlas Prodávajícího. Zjistí-li Prodávající, že Kupující bez jeho předchozího souhlasu prodává nebo nabízí prodané zboží za cenu nižší, než je cena doporučená, je oprávněn požadovat vrácení poskytnuté slevy, a to ze všech objednávek za předchozí tři kalendářní měsíce.

 1. 3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě zasílání zboží mimo území České republiky se náklady mohou v závislosti na geografickém místě určení dodání zboží Kupujícímu lišit, mohou tedy být dodatečně účtovány a Prodávající si vyhrazuje jejich individuální výši v každém takovém případě, kdy bude zboží do zahraničí expedováno, určovat zvláště. V takovém případě Kupujícího uvědomí o nákladech spojených s balením a dodáním zboží nejpozději při potvrzení Objednávky (jak je tento pojem definován dále).

 1. 4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. osobě Kupujícího a jeho kontaktních a doručovacích údajích, jakož i o tom, zda Smlouvu uzavírá buď jako spotřebitel, nebo jako podnikatel;
  2. objednávaném zboží, tj. Předmětu převodu (Předmět převodu vloží Kupující do elektronického nákupního košíku v E-shopu);
  3. způsobu úhrady kupní ceny Předmětu převodu, údaje o požadovaném způsobu doručení Předmětu převodu; a
  4. informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu převodu

(dále jen „Objednávka“).

 1. 5. Technické a praktické provedení Objednávky v E-shopu je podrobně popsáno v oddíle „JAK NAKUPOVAT“. Kupující zboží do elektronického nákupního košíku v E-shopu vloží tak, že u jím vybraného zboží klikne na tlačítko „KOUPIT“, případně změní zejména přednastavený počet zvoleného zboží, který je standardně nastaven na hodnotu „1“, tj. jeden kus zboží. Vkládání jiného nebo dalšího zboží do košíku v E-shopu je možné provést tak, že Kupující klikne na tlačítko „POKRAČOVAT V NÁKUPU“.

 1. 6. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou přijetí Objednávky, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“).

 1. 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

 1. 8. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraného zboží, které je vyráběno v limitovaném či jinak omezeném množství kusů (tato skutečnost bývá u daných produktů standardně uvedena v jejich popisu) na případné snížení počtu kusů v objednávce a/nebo pokud již daného limitu bylo dosaženo díky předchozím objednávkám nebo u daných produktů došlo k jejich vyprodání, objednávky následně  jednostranně zrušit, a to i v případě, že technické prostředky e-shopu vygenerovaly automatické přijetí objednávky zaslané elektronickou poštou na E-mail kupujícího.
 1. 9. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) jež je Prodávajícím zasláno elektronickou poštou na Email Kupujícího, vyjma případů uvedených v čl. 4.8.

 1. Kupní cena a platební podmínky

 1. 1. Kupní cena Předmětu převodu je mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuta Smlouvou a představuje kupní cenu Předmětu převodu včetně DPH (dále jen „Kupní cena“). Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Předmětu převodu ve výši dohodnuté ve Smlouvě (dále jen „Celková kupní cena“).

 1. 2. Kupující je povinen za Předmět převodu zaplatit Prodávajícímu Celkovou kupní cenu, a to jedním z následujících způsobů platby podle volby Kupujícího:
 1. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce při dodání Předmětu převodu přepravcem;
 2. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2056940105/2600, vedený u společnosti Citibank Europe plc, organizační složka (dále jen „Účet prodávajícího“) po uzavření Smlouvy a před odesláním Předmětu převodu přepravcem Kupujícímu.

 1. 3. Výběr způsobu úhrady Celkové kupní ceny je volbou Kupujícího, v závislosti na zvoleném způsobu platby se však může Celková kupní cena lišit od Kupní ceny, když s různými způsoby úhrady Kupní ceny a balení a přepravu Předmětu převodu mohou být spojeny různé náklady. O výši Celkové kupní ceny, jakož i o jejich jednotlivých nákladových položkách informuje Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy.

 1. 4. Prodávající může od Kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

 1. 5. V případě zvolené úhrady Celkové kupní ceny v hotovosti či na dobírku je Celková kupní cena splatná při převzetí Předmětu převodu. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet Prodávajícího je Celková kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření Smlouvy.

 1. 6. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet prodávajícího je Kupující povinen uhradit Celkovou kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je zpravidla číslo Objednávky uvedené Prodávajícím v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky a zaslané na E-mail kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Celkovou kupní cenu splněn okamžikem připsání celé částky odpovídající Celkové kupní ceně na Účet prodávajícího.

 1. 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky podle čl. 4.7. těchto VOP, požadovat uhrazení Celkové kupní ceny ještě před odesláním Předmětu převodu Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

 1. 8. Případné slevy z Celkové kupní ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 1. 9. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající a zašle Kupujícímu v elektronické podobě na E-mail kupujícího společně s potvrzením Objednávky. Splatnost daňového dokladu – faktury je 10 dnů. V závislosti na tom, zda mezi smluvními stranami bude dohodnuta zálohová platba, může být společně s potvrzením Objednávky Prodávajícím zaslána Kupujícímu faktura zálohová, přičemž konečná faktura vystavená po předání Předmětu převodu Kupujícímu zaplacenou zálohu bude zohledňovat.

 1. 10. Předmět převodu zůstává až do momentu úplného zaplacení Celkové kupní ceny Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího.
 1. 11. Online platby pro Prodávajícího zajišťuje platební brána Comgate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány. Další informace a kontakty na www.comgate.cz.

 1. Dodání předmětu převodu

 1. 1. Prodávající předá Kupujícímu Předmět převodu buď ve své provozovně, nebo jej zašle prostřednictvím přepravce na adresu sjednanou s Kupujícím ve Smlouvě. Za včasné dodržení dodací lhůty či termínu je považováno i včasné odeslání Předmětu převodu Prodávajícím Kupujícímu.

 1. 2. V případě zásahu vyšší moci, nezaviněných poruch provozu, prodloužení dodacích termínů subdodavatelů, nedostatku surovin, energie, nebo dopravních sil, stávek, blokád, těžkostí v dopravě, nařízení veřejných institucí a orgánů, stejně tak i v případě všech obdobných případů, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním Předmětu převodu.

 1. 3. Prodávající není odpovědný za jakékoli škody a není odpovědný za škodu způsobenou přepravou či doručováním Předmětu převodu. Předmět převodu bude zabalen (opatřen pro přepravu) způsobem obvyklým pro uchování sjednaného Předmětu převodu a jeho ochranu v místě odevzdání Předmětu převodu k přepravě. Povinnost označit Předmět převodu ve smyslu § 2091 Občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listů, které provázejí Předmět převodu.

 1. 4. Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho předání přepravci, a to i v případě hrazení dopravy Prodávajícím, v ostatních případech předáním Předmětu převodu Kupujícímu.

 1. 5. Kupující je povinen Předmět převodu pečlivě prohlédnout bez zbytečného odkladu (nejpozději do 2 pracovních dnů) od okamžiku, kdy měl možnost s Předmětem převodu nakládat a případnou zjištěnou vadu je povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně vytknout (zejména mechanické porušení obalu Předmětu převodu, viditelné defekty Předmětu převodu, neúplnost plnění aj.). V případě, že bude Předmět převodu Kupujícím převzat a Prodávajícímu nebudou bez zbytečného odkladu (nejpozději do 2 pracovních dnů) Kupujícím vytknuty jakékoli vady, má se za to, že závazek dodat Předmět převodu byl Prodávajícím splněn beze zbytku, řádně a včas.

 1. 6. Objednáním zboží z e-shopu www.abrex.cz a potvrzením ze strany Prodávajícího uzavíráte platnou kupní smlouvu dle § 1827 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen Občanský zákoník.

  Kupující má povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. Tuto povinnost ukládá zákon § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. Nepřevzetím zásilky tedy dochází k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího dle  ust. § 2118 a kupující je povinen dle ust. § 2913 Občanského zákoníku uhradit prodávajícímu vzniklou škodu např. náklady na přepravu zboží a doběrečné, které musel prodávající uhradit přepravci.

  Nepřevezme-li tedy Kupující Předmět převodu bez zjevného důvodu v dohodnuté době, je povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu nákladů marného pokusu o doručení. Pokud Kupující z jakéhokoliv důvodu nepřevezme Předmět převodu ani v dodatečné lhůtě stanovené Prodávajícím, bude takové jednání považováno za podstatné porušení Smlouvy a Prodávajícímu náleží právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.

  Nárok na náhradu škody:

  Před odesláním objednávky Kupující souhlasí s tím, že se v případě nepřevzetí objednané zásilky zavazuje Prodávajícímu uhradit veškeré náklady s tím spojené, tj. náklady na zabalení, odeslání a vrácení nepřevzaté nepoškozené zásilky (včetně případné smluvní pokuty), a to z důvodu o porušení kupní smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, souvisejícího s nárokem na náhradu způsobené škody, tj.:

  Zásilkovna Česko: 120 Kč (vč. DPH)

  Zásilkovna Slovensko: 170 Kč (vč. DPH)

  Česká pošta – balík do ruky (Česká republika): 185 Kč (vč. DPH)

  Dopravce – PPL (Česká republika): 185 Kč (vč. DPH)

  Dopravce – PPL (Slovensko): 305 Kč (vč. DPH)

  Packeta – Europe – (zóna 1) - 370 Kč (bez DPH)

  Packeta – Europe 2 – (zóna 2) - 480 Kč (bez DPH)

 1. 7. Zrušení/úprava objednávky ze strany prodávajícího: Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout vyřízení objednávky. V takovém případě se zavazuje informovat kupujícího telefonicky či e-mailem a domluvit se na dalším postupu. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Abrexem a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému firmy Abrex. Abrex v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

  S ohledem na omezené množství skladem si u vybraných produktů Prodávající vyhrazuje právo na případné snížení počtu kusů v objednávce.

 1. 8. Objednávky zasíláme do těchto zemí:
 • Česká republika a Slovensko
 • Evropa - Zóna 1: Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko a Rumunsko
 • Evropa - Zóna 2: Belgie, Estonsko, Finsko, Itálie, Nizozemsko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko

 1.  Odstoupení od smlouvy

 1. 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech porušení Smlouvy podstatným způsobem dle ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku a dále v případech stanovených v těchto VOP.

 1. 2. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že
 • Kupující bude v prodlení se zaplacením Celkové kupní ceny či jakékoli její části více než 30 dnů;
 • proti Kupujícímu jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Kupující podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Kupujícího.

 1. 3. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
 • Prodávající bude v prodlení s dodáním Předmětu převodu více než 30 dnů;
 • proti Prodávajícímu jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Prodávající podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Prodávajícího.

 1. 4. V případě odstoupení od Smlouvy z jakéhokoli důvodu vrátí Kupující Prodávajícímu Předmět převodu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů na místo určené Prodávajícím. Prodávající vrátí Kupujícímu částku odpovídající aktuální hodnotě Předmětu převodu. Aktuální hodnotou je tržní cena Předmětu převodu ke dni jeho předání Kupujícím Prodávajícímu. V případě sporu určí aktuální hodnotu Předmětu převodu soudní znalec určený Prodávajícím na náklady Kupujícího.

 1. Platby

 1. 1. Kupující je povinen zaplatit Celkovou kupní cenu ve lhůtě uvedené ve Smlouvě nebo v těchto VOP. Nezaplacení Celkové kupní ceny nebo jakékoliv její části Kupujícím řádně a včas představuje podstatné porušení Smlouvy. Prodávající má v případě prodlení Kupujícího s jakoukoliv platbou právo požadovat po Kupujícím úrok z prodlení ve výši 15 % z dlužné částky p. a.

 1. 2. Za zaplacení jakékoli částky Kupujícím se považuje den připsání částky na Účet prodávajícího.

 1. 3. Platby provedené Kupujícím jsou Prodávajícím započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na příslušenství a poté na úhradu jistiny.

 1. Záruka, servis a opravy

 1. 1. Prodávající Kupujícímu neposkytuje záruku na Předmět převodu.

 1. 2. Je-li to s ohledem na povahu Předmětu převodu možné a účelné, Kupující může využít servisu Předmětu převodu prováděného Prodávajícím, tedy oprav takových závad, které s ohledem na povahu Předmětu převodu je možné a účelné provést na základě zvláštní smlouvy a za úplatu.
 1. 3. Servis si Prodávající a Kupující dohodnou smluvně na základě poptávky Kupujícího po provedení konkrétní opravy, cenovou nabídkou Prodávajícího s kvalifikovaným odhadem ceny opravy a závazného potvrzení objednávky Kupujícím.

 1. Práva z vadného plnění

 1. 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího buď písemně v listinné podobě, nebo osobně na adrese provozovny Prodávajícího, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího, anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu Prodávajícího abrex@abrex.cz

 1. 2. Podrobnosti týkající se dalších práv a povinností smluvních stran ve vztahu k odpovědnosti Prodávajícího za vady jsou upravena v reklamačním řádu Prodávajícího v E-shopu v oddíle „REKLAMAČNÍ ŘÁD“.

 1. Ostatní ujednání

 1. 1. Abrex (ABREX SIMPLY SMALL CARS) je ochranná známka, registrována pod číslem zápisu 325649 v databázi Úřadu průmyslového vlastnictví. Prodávající, tj. společnost ABREX s.r.o. proto, jako vlastník práv k této ochranné známce a výrobce originálních licencovaných produktů Abrex, nemůže akceptovat počínání třetích stran, nabízejících neautorizované produkty pod názvem a ochrannou známkou společnosti Abrex, které byly upraveny či jakýmkoliv způsobem pozměněny bez řádného povolení. Značka a ochranná známka Abrex jsou společně s dalšími ochrannými prvky Abrex [tj. logo (grafické i textové), originální balení (krabička, přebal, plachetka, podstavec), katalogová čísla produktů, samolepky (označující např. limitované edice), certifikáty, hologramy a další] zárukou originality a zakoupením produktů Abrex tak Kupující bere na vědomí skutečnost, že bez souhlasu majitele práv nebude vědomě jakkoli zasahovat do licenční podoby za účelem dalšího komerčního prodeje.

 1. Zpracování osobních údajů

 1. 1. Úvodní ustanovení

    12. 1. 1. V souvislosti se Smlouvou bude docházet ze strany Prodávajícího ke zpracování osobních údajů Kupujícího / pracovníků Kupujícího, které jsou Prodávajícímu poskytnuty prostřednictvím Smlouvy nebo jakkoliv jinak během trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou (dále jen „Osobní údaje“).

 1. 2. Správce osobních údajů

    12. 2. 1. Správcem Osobních údajů je Prodávající (dále také „Správce“), kterého lze v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@abrex.cz.    

 1. 3. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

    12. 3. 1. Základním účelem zpracování Osobních údajů je realizace obchodního vztahu založeného Smlouvou. Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění Smlouvy.

    12. 3. 2. V souvislosti s předmětem Smlouvy má Správce dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:

 • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

    Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.

    12. 3. 3. Po ukončení Smlouvy bude Správce některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž bude plnit svoji právní povinnost.

    12. 3. 4. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude Správce Osobní údaje zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s Kupujícím a za účelem vymáhání případného nároku vůči Kupujícímu. Jedná se o oprávněný zájem Správce.

 1. 4. Příjemci osobních údajů

    12. 4. 1. Osobní údaje může Správce předávat následujícím subjektům:

 • zpracovatelé Správce
 • obchodní partneři Správce
 • další společnosti ve skupině Správce

 1. 5. Doba uložení osobních údajů

    12. 5. 1. Osobní údaje bude mít Správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

    12. 5. 2. Po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude mít Správce Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

 1. 6. Práva subjektů údajů

    12. 6. 1. Subjekty údajů (tzn. fyzické osoby, k nimž se Osobní údaje vztahují) mají právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále mají právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

    12. 6. 2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na výmaz Osobních údajů.

    12. 6. 3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na omezení zpracování Osobních údajů.

    12. 6. 4. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v článku 9.3.4 výše mají subjekty údajů právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě je povinností Správce prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebude dále Osobní údaje zpracovávat.

    12. 6. 5. Veškerá zde uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

    12. 6. 6. V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

    12. 6. 7. Kupující má povinnost poskytnout všem svým pracovníkům, jejichž Osobní údaje jsou Správcem v souvislosti se Smlouvou zpracovávány, informace uvedené v tomto článku VOP.    

 1. Závěrečná ustanovení

 1. 1. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 1. 2. Vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí platným právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž platným právním řádem České republiky.

 1. 3. K řešení sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky.

 1. 4. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 1. 5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.7.2018

V Praze dne 29.6.2018

ABREX s.r.o.

General Terms and Conditions
ABREX s.r.o. for consumers (B2C) - English version 

 1. Introduction
 1. 1. These General Terms and Conditions (hereinafter referred to as the “GTC”) regulate the rights and obligations of the parties to the Purchase Contract (hereinafter referred to as the “Contract”), whereas ABREX s.r.o., with its registered office at V Olšinách 1104/55, 100 00 Prague 10, registered in the Companies Register maintained by the Metropolitan Court in Prague, Section C, Insert 59402 as the Seller (hereinafter referred to as the “Seller”) and, on the other part, the Buyer (hereinafter referred to as the “Buyer”), who purchases the item identified in the Contract from the Seller (hereinafter referred to as the “Subject of Transfer”) via the Seller’s online store placed on www.abrex.cz, whereas the web interface of the store (hereinafter referred to as the “E-shop”) is located.
 1. 2. These GTC are issued by the Seller in accordance with Section 1751 (1) of Act No. 89/2012, the Civil Code (hereinafter referred to as the “Civil Code”) and apply to all contractual relations pursuant to Section 1.1 of the GTC, whereby they become an integral part of each contractual relationship entered into between the parties, determining and completing some parts of its content, unless expressly agreed otherwise between the parties.
 1. 3. These GTC do not apply to cases where the Buyer is a legal entity or a natural person entering into the Contract in the course of its business activities.
 1. 4. The Contract is executed according to the legislation in force and effect in the Czech Republic. Unless expressly agreed otherwise between the parties, the GTC are primarily executed in the Czech language and the Contract can be made in the Czech language.
 1. 5. The Seller may unilaterally change or amend the wording of the GTC without prejudice to the rights and obligations arising under the previous wording of the GTC.
 1. Contact information
 1. 1. The Seller's contact details are the following:

Mailing address:
ABREX s.r.o.
Šternberská 248
257 26 Divišov

Telephone number: 

+420 602 334 693 (for Czech and Slovak speaking persons)

+420 725 762 686 (for English speaking persons)

Email address: abrex@abrex.cz

Website: www.abrex.cz

 1. 2. The Buyer is responsible for the accuracy and completeness of the data provided to the Seller, and in the event of any changes to these data, the Buyer is obliged to inform the Seller timely for the purpose of proper performance of obligations under the Contract.
 1. User account
 1. 1. Based on the registration of the Buyer made in the E-shop, the Buyer may access its user interface. The Buyer may order goods from its user interface (hereinafter referred to as the “User Account”). The Buyer may also order goods without registration directly from the E-shop web interface.
 1. 2. When registering in the E-shop and ordering goods, the Buyer is obliged to provide correct and true information. The Buyer is obliged to update the data specified in the User Account in the case of any change. The data entered by the Buyer in the User Account and the data entered upon ordering the goods are considered by the Seller as true, correct and complete.
 1. 3. Access to the User Account is secured by a username and a password. The Buyer is obliged to remain confidential regarding the information necessary to access his or her User Account.
 1. 4. The Buyer is not entitled to allow third parties to use the User Account.
 1. 5. The Seller may cancel the User Account, especially if the Buyer has not used his or her User Account for more than 1 year, or if the Buyer breaches his or her obligations under the Contract.
 1. 6. The Buyer hereby acknowledges that the User Account may not be available continuously, especially with regard to the necessary maintenance of the Seller's hardware and software equipment, or the necessary maintenance of hardware and software equipment of third parties.
 1. Execution of Contract
 1. 1. All presentation of goods placed on E-shop is informative and the Seller is not obliged to make an Contract regarding these goods. Section 1732 (2) of the Civil Code is not applied.
 1. 2. E-shop contains information about the goods, including the prices of individual goods and the cost of returning the goods, if these goods by their nature cannot be returned by usual postal service. The prices of the goods include value added tax and all relating charges. When placing an order with delivery outside the Czech Republic, VAT is calculated locally based on the country of delivery, so the total price including VAT displayed in the shopping cart may vary. Prices of goods remain valid as long as they are displayed in E-shop. This provision is without prejudice to the Seller's ability to enter into another contract with the Buyer in writing under individually arranged conditions different from the Contract, the detailed content of which is regulated by these GTC.
 1. 3. E-shop also contains information about the costs associated with packaging and delivery of goods.  The information on the costs associated with packaging and delivery of goods specified in E-shop applies only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic. In the case of sending goods outside the territory of the Czech Republic, the costs may vary depending on the geographical destination of delivery of the goods to the Buyer, so they may be additionally charged and the Seller reserves the right to determine their individual amount separately in each such case when the goods are shipped abroad. In such a case, the Buyer must be informed of the costs associated with packaging and delivery of the goods at the latest upon confirming the Order (as defined below).
 1. 4. To order goods, the Buyer fills in an order form in E-shop. The order form contains particular information about:
  1. the person of the Buyer and his or her contact and delivery details, as well as whether he or she makes the Contract as a consumer or as an entrepreneur;
  2. the goods ordered, i.e. the Subject of the transfer (the Buyer places the Subject of the transfer in the electronic shopping cart in E-shop);
  3. the method of payment of the purchase price of the Subject of Transfer, details of the required method of delivery of the Subject of Transfer; and
  4. information on the costs associated with the delivery of the Subject of Transfer

(hereinafter referred to as the “Order”).

 1. 5. The technical and practical execution of the Order in E-shop is described in detail in section “HOW TO SHOP”. The Buyer places the goods in the electronic shopping cart in E-shop by clicking on the “BUY” button for the selected goods, or changes in particular the preset number of selected goods, which is set to “1” by default, i.e. one piece of goods. The Buyer may place other or additional goods in the shopping cart in E-shop by clicking on the “CONTINUE SHOPPING” button.
 1. 6. Before sending the Order to the Seller, the Buyer is allowed to check and change the data entered into the Order by the Buyer, also with regard to the Buyer's ability to detect and correct errors made when entering data into the Order.
 1. 7. The Buyer sends the order to the Seller by clicking on the “ORDER AND PAY” button. Date entered in the Order are considered by the Seller to be correct. The Seller must promptly confirm the receipt of the Order by e-mail to the Buyer's e-mail address specified in the User Account or in the Order (hereinafter referred to as the “Buyer's E-mail”).
 1. 8. The Seller is always entitled, depending on the nature of the Order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs, etc.), to ask the Buyer for additional confirmation of the Order (e.g. in writing or by telephone).
 1. 9. For selected goods that are produced in limited or otherwise limited quantities (this fact is usually stated in the description of the given products), the Seller reserves the right to unilaterally reduce the number of pieces in the order and/or if the limit has already been reached due to previous orders or if the given products are sold out, or subsequently unilaterally cancel the orders, even if the technical means of the e-shop generated an automatic acceptance of the order sent by e-mail to the Buyer's e-mail address.
 1. 10. The contract between the Seller and the Buyer is executed upon the delivery of the acceptance of the order (by acceptance) which is sent by the Seller by e-mail to the Buyer's e-mail, except in cases specified in Article 4.9.
 1. 11. By placing an Order, the Buyer agrees to use means of distant communication when entering into the Contract. The costs incurred by the Buyer when using the means of distant communication in connection with the execution of the Contract (the cost for Internet access, the cost for telephone calls) are borne by the Buyer himself or herself, and these costs do not differ from the basic rate.
 1. Purchase Price and Payment Terms
 1. 1. The purchase price of the Subject of Transfer is agreed between the Seller and the Buyer and represents the purchase price of the Subject of Transfer including VAT (hereinafter referred to as the “Purchase Price”). Together with the Purchase Price, the Buyer is obliged to pay to the Seller the costs relating with packaging and delivery of the Subject of Transfer in an amount agreed in the Contract (hereinafter referred to as “Total Purchase Price”).
 1. 2. The Buyer is obliged to pay the Seller a Total Purchase Price for the Subject of Transfer, which can be paid by the Buyer to the Seller in the following ways:

         a) cash on delivery at the place specified by the Buyer in the Order upon the delivery of the Subject of Transfer by the carrier;

         b) by wire transfer to the Seller’s account No. 2056940105/2600, maintained with Citibank Europe plc, organizational unit (hereinafter referred to as the “Seller’s Account”) after the execution of the Contract and before dispatching the Subject of Transfer by the carrier to the Buyer.

         An order the place of delivery of which is a country other than the Czech Republic and Slovakia can currently only be paid via the Comgate payment gateway and cannot, for technical reasons, be paid by cash on delivery. If the Buyer is not satisfied with this payment method, he or she may contact the Seller and the Seller must then individually appraise another payment method.

 1. 3. The choice of the method of payment of the Total Purchase Price is at the Buyer´s discretion, however, depending on the selected method of payment, the Total Purchase Price may differ from the Purchase Price when different methods of payment of the Purchase Price and packaging and transportation of the Subject of Transfer may involve different costs. The Seller is obliged to inform the Buyer about the amount of the Total Purchase Price as well as about their individual cost items before entering into the Contract.
 1. 4. The Seller may require a deposit or other similar payment from the Buyer as long as the Buyer is informed so by the Seller or approved by the Buyer prior to the execution of the Contract. The Buyer’s consent to advance payment may be given by the Buyer specifying a requirement to issue an advance invoice for the Total Purchase Price for the Subject of Transfer in the Order.
 1. 5. If the Total Purchase Price is paid in cash or by cash on delivery, the Total Purchase Price is payable upon the receipt of the Subject of Transfer. In the event of payment of the Total Purchase Price by wire transfer to the Seller's Account, the Total Purchase Price is payable within 10 days of the execution of the Contract.
 1. 6. In the event of payment of the Total Purchase Price by wire transfer to the Seller's Account, the Buyer is obliged to pay the Total Purchase Price giving the payment identifier, which is usually the Order number specified by the Seller in the e-mail confirming the receipt of the Order and sent to the Buyer's e-mail. In the case of a wire transfer, the Buyer's obligation to pay the Total Purchase Price is fulfilled in the moment of crediting the amount corresponding to the Total Purchase Price to the Seller's Account.
 1. 7. The Seller is entitled, especially if the Buyer fails to provide additional confirmation of the Order pursuant to Article 4.8 of these GTC, to demand the payment of the Total Purchase Price before sending the Subject of Transfer to the Buyer. Section 2119 (1) of the Civil Code is not applied.
 1. 8. Any discounts from the Total Purchase Price provided by the Seller to the Buyer cannot be combined.
 1. 9. If required by general applicable legal regulations, the Seller issues an invoice to the Buyer regarding payments made under the Contract. The seller is a value added tax payer. The Seller issues an invoice to the Buyer after the payment of the Total Purchase Price and sends it in electronic form to the Buyer's E-mail. In the invoice, depending on the deposit received for the Total Purchase Price on the basis of the proforma invoice issued pursuant to Article 5.4 of these GTC and on the basis of the advance payment made by the Buyer, the accounting of payments already made by the Buyer may be taken into account.
 1. 10. The Subject of the Transfer remains to be the property of the Seller until the full payment of the Total Purchase Price by the Buyer. The risk of damage to the Goods is passed to the Buyer upon the receipt of the Goods.
 1. 11. In accordance with the Act on Registration of Sales, the Seller is obliged to issue a receipt to the Buyer. At the same time, he or she is obliged to register the received sales with the tax administrator online; in the event of a technical failure, however at the latest within 48 hours.
 1. 12. Online payments for the Seller are provided by the Comgate payment gateway. The service provider, ComGate Payments, a. s., is a licensed Payment Institution operating under the supervision of the Czech National Bank. Payments made through the payment gateway are fully secured and all information is encrypted. For more information and contacts visit www.comgate.cz.
 1. Delivery of the Subject of Transfer
 1. 1. The Seller delivers the Subject of Transfer to the Buyer either at its premises or via a carrier to the address arranged with the Buyer in the Contract. Method of delivery or the delivery of the Subject of Transfer, as well as the selection of the carrier, on which the Total Purchase Price may be based, are arranged in the Contract and arise from the selection of the Buyer given in the Order. If the method of delivery or the delivery of the Subject of Transfer selected by the Buyer is not possible (e.g. for the reasons of suspension of carrier services, force majeure or obstacles difficult to overcome on the part of the Seller), the Seller is entitled to change the selection of the method of delivery or the delivery of the Subject of Transfer; in such a case the Total Purchase Price is reduced by the difference in the costs relating with the delivery of the Subject of Transfer. Timely delivery or date is regarded as timely sending of the Subject of Transfer to the Seller.
 1. 2. In the event of force majeure, cases not caused by faulty operation, extension of delivery dates of subcontractors, shortage of raw materials, energy, or transport forces, strikes, blockades, difficulties in transport, regulations of public institutions and bodies, as well as in all similar cases, there is no default in the delivery of the Subject of Transfer if the delivery date is not met.
 1. 3. The Seller is not responsible for any damages and is not liable for any damage caused by the carriage or delivery of the Subject of Transfer. The Subject of the Transfer is packed (secured for transport) in the manner usual for the storage of the arranged Subject of the Transfer and its protection at the place of delivery of the Subject of the Transfer for transport. The obligation to label the Subject of Transfer pursuant to Section 2091 of the Civil Code is fulfilled by filling in the transport and delivery notes accompanying the Subject of Transfer.
 1. 4. Risk of damage to the Goods is passed from the Seller to the Buyer in the moment of their handover to the carrier even in the case of the payment of the transport by the Seller; in other cases it is passed in the moment of delivery of the Subject of Transfer to the Buyer.
 1. 5. If, for reasons on the part of the Buyer, the Subject of Transfer has to be delivered repeatedly or in a different manner than stated in the Order, the Buyer is obliged to pay the costs associated with the repeated delivery of the Subject of Transfer, or the costs associated with another method of delivery.
 1. 6. The Buyer is obliged to inspect the Subject of Transfer carefully without undue delay from the moment when he or she had the opportunity to have the Subject of Transfer at his or her disposal and is obliged to reproach the found defect to the Seller in writing without undue delay (especially mechanical damage to the package of the Subject of Transfer, visible defects of the Subject of Transfer, incomplete performance, etc.). In the case that the Subject of Transfer is taken over by the Buyer and the Buyer fails to reproach any found defects to the Seller, it is assumed that the obligation to deliver the Subject of Transfer is fulfilled by the Seller in full, duly and timely.
 1. 7. By ordering goods from the e-shop www.abrex.cz and by the Seller´s confirmation, you enter into a valid purchase contract pursuant to Section 1827 of Act No. 89/2012, hereinafter referred to as the Civil Code.

The buyer is obliged to pay the Purchase Price and accept the item. This obligation is imposed by Section 2118 of Act No. 89/2012. Therefore, failure to take over the delivery of the consignment results in the breach of the purchase contract by the Buyer according to the provisions of Section 2118 and the Buyer is obliged under the provisions of Section 2913 of the Civil Code to reimburse the Seller for the damage incurred, e.g. the costs of transport of goods and cash on delivery, which the Seller had to pay to the carrier.

If the Buyer fails to take over the delivery of the Goods unreasonably within the arranged time, the Buyer is obliged to pay to the Seller a compensation for the costs of the vain trial of delivery. If, for any reason, the Buyer fails to take over the delivery of the Subject of Transfer within an additional period specified by the Seller, such action is deemed a material breach of the Contract and the Seller is entitled to withdraw from the Contract. This is without prejudice to the Seller's right to compensation.

Entitlement to compensation:

Before sending the order, the Buyer agrees that in the event of a failure to accept the ordered consignment, the Buyer agrees to pay all costs associated therewith, i.e. the costs for packaging, shipping and returning of the unaccepted undamaged consignment (including any contractual penalty), on the grounds of a breach of the Purchase Contract pursuant to Act No. 89/2012, the Civil Code, related to the entitlement to compensation for damage caused, i.e.:

Zásilkovna Czech Republic: CZK 120 (incl. VAT)

Zásilkovna Slovakia: CZK 170 (incl. VAT)

Czech Post – parcel delivery to hand (Czech Republic): CZK 185 (incl. VAT)

Carrier – PPL (Czech Republic): CZK 185 (incl. VAT)

Carrier – PPL (Slovakia): CZK 305 (incl. VAT)

Packeta – Europe – (zone 1) - CZK 370 (excluding VAT)

Packet – Europe 2 – (zone 2) - CZK 480 (excluding VAT)

 1. 8. Cancellation/modification of the order by the Seller:

The Seller reserves the right to refuse to process the order in reasonable cases. In such cases, the Seller agrees to inform the Buyer by phone or e-mail and to agree on the next steps. The Buyer understands that there may be cases in which the purchase contract between Abrex and the Buyer is not entered into, including, but not limited to cases, in which the Buyer orders goods at a price published by mistake due to an error in Abrex's internal information system. In such a case, Abrex informs the Buyer of such fact.

Due to the limited quantity in stock, for selected products the Seller reserves the right to reduce the number of items in the order.

 1. 9. The Seller ships the orders to the following countries:
 • Czech Republic and Slovakia
 • Europe - Zone 1: Bulgaria, Croatia, Hungary, Germany, Poland, Austria and Romania
 • Europe - Zone 2: Belgium, Estonia, Finland, Italy, Netherlands, Portugal, Slovenia and Spain
 1.  Withdrawal from the Contract
 1. 1. The Contracting Parties are entitled to withdraw from the Contract in cases of breach of the Contract in a substantial manner according to the provisions of Section 2001 et seq. of the Civil Code and further in cases set forth in these GTC.
 1. 2. The Seller is entitled to withdraw from this Contract if:
 • the Buyer is in default with the payment of the Total Purchase Price or any part thereof for more than 30 days;
 • enforcement of execution is ordered against the Buyer as the obligor, or the Buyer files a debtor's insolvency petition or motion for moratorium, or the competent court decides on the bankruptcy of the Buyer.
 1. 3. The Buyer as a consumer is entitled to withdraw from this Contract in accordance with the terms of Section 1829 et seq. of the Civil Code.
 1. 4. Unless it is the case, when the Buyer may not withdraw from the Contract in accordance with Section 1837 of the Civil Code, the Buyer has the right to withdraw from the Contract in accordance with Section 1829 (1) of the Civil Code within 14 days of the receipt of the Subject of Transfer (in the case of a registered B2C customer up to 30 days), whereas in the case that the subject-matter of the Contract is represented by several types of goods or the delivery of several parts, this period runs from the date of receipt of the last delivery. The withdrawal from the Contract must be sent to the Seller within the period specified in the preceding sentence. To withdraw from the Contract, the Buyer may use the template form provided by the Seller, constituting an annex to the GTC. The Buyer may send the withdrawal from the Contract, inter alia, to the address of the Seller's premises or to the Seller's e-mail address abrex@abrex.cz.
 1. 5. In the event of withdrawal from the Contract, the Contract is cancelled ex tunc. The Subject of Transfer must be returned by the Buyer to the Seller within 14 days from the delivery of the withdrawal from the Contract to the Seller. If the Buyer withdraws from the Contract, the Buyer bears the costs associated with returning the Subject of Transfer to the Seller; it is also applied in cases, in which the Subject of Transfer cannot be returned due to its nature by usual postal service.
 1. 6. In the event of withdrawal from the Contract, the Seller must return the funds received from the Buyer within 14 days of withdrawal from the Contract to the Buyer in the same manner as the Seller received them from the Buyer. The Seller is also entitled to return the funds provided by the Buyer upon the return of the Subject of Transfer by the Buyer or otherwise, if the Buyer agrees so and no additional costs are incurred by the Buyer. If the Buyer withdraws from the Contract, the Seller is not obliged to return the received funds to the Buyer before the Buyer returns the Subject of Transfer or proves that the Subject of Transfer has been sent to the Seller.
 1. 7. The Seller is entitled to unilaterally set-off the claim for compensation for damages incurred on the Subject of Transfer against the Buyer's claim for the refund of the Total Purchase Price or received funds in a different amount than the agreed Total Purchase Price.
 1. 8. As a result of withdrawal, the Contract is cancelled. It is your responsibility to return the goods to the Seller within 14 days at the latest. You bear the cost of sending the goods. It is the Seller's responsibility to return all funds, including the initial cost of delivery, within 14 days at the latest. The Seller must use the same payment method you used, unless you agree otherwise. The Seller is entitled to wait with the return of the amount until he or she receives either the goods or a proof of their dispatch.
 1. Rights from Defective Performance
 1. 1. The rights and obligations of the Parties regarding the rights from defective performance are governed by the general applicable legal regulations (including, but not limited to the provisions of Sections 1914 to 1925, Sections 2099 to 2117 and Sections 2161 to 2174 of the Civil Code and Act No. 634/1992, on Consumer Protection, as amended).
 1. 2. The Seller is liable to the Buyer that upon receipt, the Subject of the Transfer is free from defects. Without limiting the generality of the foregoing, the Seller is liable to the Buyer that at the time the Buyer receives the Subject of Transfer:

          a) the Subject of the Transfer has the characteristics agreed by the Parties in the Contract and, in the absence of an Contract, it has the characteristics described by the Seller or the manufacturer or expected by the Buyer with regard to the nature of the Subject of the Transfer and on the basis of advertisement executed by them,

          b) the Subject of the Transfer is suitable for the purpose stated by the Seller or for which the goods of this kind are usually used,

          c) the quality or execution of the Subject the Transfer corresponds to the agreed template or design, if the quality or execution were determined according to the agreed template or design,

          (d) the Subject of the Transfer is in the appropriate quantity, measures or weight; and

          (e) the Subject of the Transfer complies with legal requirements.

 1. 3. The provisions set forth in Article 8.2 of these GTC are not applied to the Subject of Transfer sold at a lower price for a defect due to which the lower price was agreed, to wear and tear of the Subject of Transfer caused by its normal use, to a used Subject of Transfer for a defect corresponding to the degree of use or wear and tear that the Subject of Transfer had upon receipt by the Buyer, or if it arises from the nature of the Subject of Transfer.
 1. 4. If the defect occurs within 6 months of the receipt, it is assumed that the Subject of the Transfer was already defective upon its receipt. The Buyer is entitled to exercise the right from a defect that occurs to consumer goods within 24 months of their receipt.
 1. 5. The Buyer exercises the rights arising from defective performance from the Seller either in writing in printed form or in person at the address of the Seller's premises, or at the Seller's registered office or place of business, or electronically via the Seller's e-mail abrex@abrex.cz.  
 1. 6. Details regarding other rights and obligations of the Parties in relation to the Seller's liability for defects are regulated in the Seller's Complaints Procedure in E-shop in the section “COMPLAINTS PROCEDURE”.
 1. Other Arrangements
 1. 1. The Seller is not bound by any codes of conduct in relation to the Buyer pursuant to Section 1826 (1) (e) of the Civil Code.
 1. 2. The Seller handles the complaints of the Buyer's as a consumer primarily via the electronic address abrex@abrex.cz, or in a printed form to the address specified by the Buyer for handling such a complaint, or in person at the Seller's registered office or other Seller´s premises.  The Seller delivers the information on the settlement of the Buyer's complaint in a manner selected by the Buyer, otherwise to the Buyer's E-mail.
 1. 3. Out-of-court resolution of consumer disputes arisen from the Contract is in the competence of the Czech Trade Inspection Authority, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, company identification number: 000 20 869, Internet address: https://adr.coi.cz/en. The Online Dispute Resolution Platform located at http://ec.europa.eu/consumers/odr can be used to resolve disputes between the Seller and the Buyer under the Contract.
 1. 4. European Consumer Centre Czech Republic, with its registered office at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Internet address: http://www.evropskyspotrebitel.cz is the contact point pursuant to Regulation (EU) No 524/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the online resolution of consumer disputes and amending Regulation (EC) No. 2006/2004 and Directive 2009/22/EC (Regulation on the Online Settlement of Consumer Disputes).
 1. 5. The Seller is entitled to sell the goods and therefore to enter into the Contract on the basis of a trade license. Trade inspection is carried out within the scope of its competence by the relevant Trade Licensing Office. Supervision over the personal data protection is carried out by the Office for Personal Data Protection. The Czech Trade Inspection Authority performs, among other things, supervision over the compliance with Act No. 634/1992, on Consumer Protection, as amended.
 1. 6. The Buyer hereby assumes the risk of change in the circumstances pursuant to Section 1765 (2) of the Civil Code.
 1. 7. The Buyer may be delivered to the Buyer's E-mail unless the Buyer expressly requires another method of delivery.
 1. 8. Abrex (ABREX SIMPLY SMALL CARS) is a trademark registered under registration number 325649 in the Industrial Property Office database. Therefore, the seller, i.e. ABREX s.r.o., as the owner of the rights to this trademark and the manufacturer of the original licensed Abrex products, cannot accept the actions of third parties offering unauthorized products under the Abrex name and trademark that have been modified or altered in any way without proper authorization. The Abrex brand and trademark, together with other Abrex protective elements [i.e. logo (graphic and text), original packaging (box, cover, sail, pedestal), product catalogue numbers, stickers (indicating limited editions, for example), certificates, holograms and others] are the guarantees of originality and by purchasing Abrex products, the Buyer understands that it must not knowingly interfere with the license form for resale without the consent of the rights owner.
 1. Final Provisions
 1. 1. The relationship established in the Contract and regulated in details by these GTC is subject to the applicable law of the Czech Republic. If the relationship established in the Contract and regulated in details by these GTC contains an international (foreign) element, such relationship is also subject to the applicable law of the Czech Republic. This does not deprive the Buyer, as a consumer, of the protection provided to him by the provisions of the rules of law, which cannot be derogated from contractually, and which in the absence of a choice of law would otherwise apply under the provisions of Article 6 (1) of Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the governing law to contractual relationship (Rome I).
 1. 2. The resolution of disputes between the Parties (except in cases specified in Articles 9.3 and 9.4 of these GTC) is in the jurisdiction of the general courts of the Czech Republic.
 1. 3. If any provisions of these GTC is or becomes void or ineffective, the void provision is replaced by a provision the meaning of which is as close as possible to the void provision. The voidance or ineffectiveness of one provision is without prejudice to the validity of the other provisions.
 1. 4. The Contract including the GTC are archived by the Seller in electronic form and are not accessible.
 1. 5. A template withdrawal form is attached to these GTC.
 1. 6. These GTC are valid and effective from 1 July 2018

In Prague on 29 June 2018       

ABREX s.r.o.​

General Terms and Conditions
ABREX s.r.o. for entrepreneurs (B2B)​ - English version 

 1. Introduction
 1. 1. These General Terms and Conditions (hereinafter referred to as the “GTC”) regulate the rights and obligations of the parties to the Purchase Contract (hereinafter referred to as the “Contract”), whereas ABREX s.r.o., with its registered office at V Olšinách 1104/55, 100 00 Prague 10, is registered in the Companies Register maintained by the Metropolitan Court in Prague, Section C, Insert 59402 as the Seller (hereinafter referred to as the “Seller”) and on the other part, the Buyer (hereinafter referred to as the “Buyer”) who purchases the item identified in the Contract from the Seller (hereinafter referred to as the “Subject of Transfer”) through the Seller’s online store located at the Internet address where the web interface of the store (hereinafter referred to as the “E-shop”) is located, whereas the Buyer is not in the stated contractual relationship as a consumer.
 1. 2. These GTC are issued by the Seller in accordance with Section 1751 et seq. of Act No. 89/2012, the Civil Code (hereinafter referred to as the “Civil Code”) and are applied to all contractual relations pursuant to Section 1.1 of the GTC, becoming an integral part of each contractual relationship established between the Parties, determining and completing some parts of its content, unless a specific Contract stipulates otherwise.
 1. 3. These GTC apply to cases of entering into a Contract between the Seller and the Buyer, whereas the Buyer is a legal entity or a natural person entering into the Contract in the course of its business activities (Contract entered into between entrepreneurs).
 1. 4. The Contract is executed according to the legislation in force and effect in the Czech Republic.
 1. Contact information
 1. 1. The Seller's contact details are the following:

Mailing address:
ABREX s.r.o.
Šternberská 248
257 26 Divišov

Telephone number:

+420 602 334 693 (for Czech and Slovak speaking persons)

+420 725 762 686 (for English speaking persons)

Email address: abrex@abrex.cz

Website: www.abrex.cz

 1. 2. The Buyer is responsible for the accuracy and completeness of the data provided to the Seller, and in the event of any changes to these data, the Buyer is obliged to inform the Seller timely for the purpose of proper performance of obligations under the Contract.
 1. User account
 1. 1. Based on the registration of the Buyer made in the E-shop, the Buyer may access its user interface. The Buyer may order goods from its user interface (hereinafter referred to as the “User Account”). The Buyer may also order goods without registration directly from the E-shop web interface.
 1. 2. When registering in the E-shop and ordering goods, the Buyer is obliged to provide correct and true information. The Buyer is obliged to update the data specified in the User Account in the case of any change. The data entered by the Buyer in the User Account and the data entered upon ordering the goods are considered by the Seller as true, correct and complete.
 1. 3. Access to the User Account is secured by a username and a password. The Buyer is obliged to remain confidential regarding the information necessary to access his or her User Account.
 1. 4. The Buyer is not entitled to allow third parties to use the User Account.
 1. 5. The Seller may cancel the User Account, especially if the Buyer has not used his or her User Account for more than 1 year, or if the Buyer breaches his or her obligations under the Contract.
 1. 6. The Buyer hereby acknowledges that the User Account may not be available continuously, especially with regard to the necessary maintenance of the Seller's hardware and software equipment, or the necessary maintenance of hardware and software equipment of third parties.
 1. Execution of Contract
 1. 1. The subject of the Contract regulated in details by these GTC is the transfer of title to the Subject of Transfer. By entering into the Contract, the Seller sells and agrees to allow the Buyer to acquire the ownership title to the Subject of Transfer at a Purchase Price (as defined below). Under the Contract, the Buyer purchases from the Seller the Subject of Transfer in its sole possession in accordance with the terms and conditions set out in these GTC and agrees to accept the Subject of Transfer from the Seller and to pay the Seller the Purchase Price (as defined below) for the Subject of Transfer together with any other packaging and delivery costs of the Subject of Transfer constituting the Total Purchase Price (as defined below).
 1. 2. All presentation of goods placed on E-shop is informative and the Seller is not obliged to make an Contract regarding these goods. Section 1732 (2) of the Civil Code is not applied.

 1. 2. 1. Prices listed in the online shop www.abrex.cz including VAT are recommended prices if the Buyer resells the goods. When placing an order with delivery outside the Czech Republic, VAT is calculated locally based on the country of delivery, so the total price including VAT displayed in the shopping cart may vary. The condition of purchase at a discount from the basic price of the goods is selling at a recommended price. If the Buyer wishes to sell the goods for less than the recommended price, he or she is obliged to obtain the Seller's prior consent. If the Seller discovers that the Buyer sells or offers the goods sold at a price lower than the recommended price without his or her prior consent, the Seller is entitled to demand a refund of the discount provided on all orders for the previous three calendar months.
 1. 3. E-shop also contains information about the costs associated with packaging and delivery of goods.  The information on the costs associated with packaging and delivery of goods specified in E-shop applies only in cases where the goods are delivered within the territory of the Czech Republic. In the case of sending goods outside the territory of the Czech Republic, the costs may vary depending on the geographical destination of delivery of the goods to the Buyer, so they may be additionally charged and the Seller reserves the right to determine their individual amount separately in each such case when the goods are shipped abroad. In such a case, the Buyer must be informed of the costs associated with packaging and delivery of the goods at the latest upon confirming the Order (as defined below).
 1. 4. To order goods, the Buyer fills in an order form in E-shop. The order form contains particular information about:
  1. the person of the Buyer and his or her contact and delivery details, as well as whether he or she makes the Contract as a consumer or as an entrepreneur;
  2. the goods ordered, i.e. the Subject of the transfer (the Buyer places the Subject of the transfer in the electronic shopping cart in E-shop);
  3. the method of payment of the purchase price of the Subject of Transfer, details of the required method of delivery of the Subject of Transfer; and
  4. information on the costs associated with the delivery of the Subject of Transfer

(hereinafter referred to as the “Order”).

 1. 5. The technical and practical execution of the Order in E-shop is described in detail in section “HOW TO SHOP”. The Buyer places the goods in the electronic shopping cart in E-shop by clicking on the “BUY” button for the selected goods, or changes in particular the preset number of selected goods, which is set to “1” by default, i.e. one piece of goods. The Buyer may place other or additional goods in the shopping cart in E-shop by clicking on the “CONTINUE SHOPPING” button.
 1. 6. The Buyer sends the order to the Seller by clicking on the “ORDER AND PAY” button. Date entered in the Order are considered by the Seller to be correct. The Seller must confirm the receipt of the Order by e-mail to the Buyer's e-mail address specified in the User Account or in the Order (hereinafter referred to as the “Buyer's E-mail”).
 1. 7. The Seller is always entitled, depending on the nature of the Order (quantity of goods, purchase price, estimated shipping costs, etc.), to ask the Buyer for additional confirmation of the Order (e.g. in writing or by telephone).
 1. 8. For selected goods that are produced in limited or otherwise limited quantities (this fact is usually stated in the description of the given products), the Seller reserves the right to unilaterally reduce the number of pieces in the order and/or if the limit has already been reached due to previous orders or if the given products are sold out, or subsequently unilaterally cancel the orders, even if the technical means of the e-shop generated an automatic acceptance of the order sent by e-mail to the Buyer's e-mail address.
 1. 9. The Contract between the Seller and the Buyer is entered into upon the delivery of the acceptance of the order (acceptance) sent by the Seller by e-mail to the Buyer's e-mail address, except in the cases specified in Article 4.8.
 1. Purchase Price and Payment Terms
 1. 1. The purchase price of the Subject of Transfer is agreed between the Seller and the Buyer and represents the purchase price of the Subject of Transfer including VAT (hereinafter referred to as the “Purchase Price”). Together with the Purchase Price, the Buyer is obliged to pay to the Seller the costs relating with packaging and delivery of the Subject of Transfer in an amount agreed in the Contract (hereinafter referred to as “Total Purchase Price”).
 1. 2. The Buyer is obliged to pay to the Seller the Total Purchase Price for the Subject of Transfer by one of the following methods of payment at the Buyer's discretion:
 1. cash on delivery at the place specified by the Buyer in the Order upon the delivery of the Subject of Transfer by the carrier;
 2. by wire transfer to the Seller’s account No. 2056940105/2600, maintained with Citibank Europe plc, organizational unit (hereinafter referred to as the “Seller’s Account”) after entering into the Contract and before dispatching the Subject of Transfer by the carrier to the Buyer.
 1. 3. The choice of the method of payment of the Total Purchase Price is at the Buyer´s discretion, however, depending on the selected method of payment, the Total Purchase Price may differ from the Purchase Price when different methods of payment of the Purchase Price and packaging and transportation of the Subject of Transfer may involve different costs. The Seller must inform the Buyer of the amount of the Total Purchase Price as well as of their individual cost items before entering into the Contract.
 1. 4. The Seller may require a deposit or other similar payment from the Buyer.
 1. 5. If the Total Purchase Price is paid in cash or by cash on delivery, the Total Purchase Price is payable upon the receipt of the Subject of Transfer. In the event of payment of the Total Purchase Price by wire transfer to the Seller's Account, the Total Purchase Price is payable within 10 days of the execution of the Contract.
 1. 6. In the event of payment of the Total Purchase Price by wire transfer to the Seller's Account, the Buyer is obliged to pay the Total Purchase Price giving the payment identifier, which is usually the Order number specified by the Seller in the e-mail confirming the receipt of the Order and sent to the Buyer's e-mail. In the case of a wire transfer, the Buyer's obligation to pay the Total Purchase Price is fulfilled in the moment of crediting the amount corresponding to the Total Purchase Price to the Seller's Account.
 1. 7. The Seller is entitled, including, but not limited to cases, when the Buyer fails to provide additional confirmation of the Order pursuant to Article 4.7 of these GTC, to demand payment of the Total Purchase Price before dispatching the Subject of Transfer to the Buyer. Section 2119 (1) of the Civil Code is not applied.
 1. 8. Any discounts from the Total Purchase Price provided by the Seller to the Buyer cannot be combined.
 1. 9. The seller is a value added tax payer. The invoice is issued by the Seller and sent to the Buyer in electronic form to the Buyer's e-mail together with the Order confirmation. The invoice is payable within 10 days. Depending on whether an advance payment is agreed between the Parties, together with the confirmation of the Order by the Seller, a proforma invoice may be sent to the Buyer, whereas the final invoice issued after the handover of the Subject of Transfer to the Buyer takes into account the deposit paid.
 1. 10. The Subject of the Transfer remains to be the property of the Seller until the full payment of the Total Purchase Price by the Buyer.
 1. 11. Online payments for the Seller are provided by the Comgate payment gateway. The service provider, ComGate Payments, a. s., is a licensed Payment Institution operating under the supervision of the Czech National Bank. Payments made through the payment gateway are fully secured and all information is encrypted. For more information and contacts visit www.comgate.cz.
 1. Delivery of the Subject of Transfer
 1. 1. The Seller delivers the Subject of Transfer to the Buyer either at its premises or via a carrier to the address arranged with the Buyer in the Contract. Timely delivery of the Goods by the Seller to the Buyer also includes timely dispatching of the Subject of Transfer by the Seller to the Buyer.
 1. 2. In the event of force majeure, cases not caused by faulty operation, extension of delivery dates of subcontractors, shortage of raw materials, energy, or transport forces, strikes, blockades, difficulties in transport, regulations of public institutions and bodies, as well as in all similar cases, there is no delay in the delivery of the Subject of Transfer if the delivery deadline is not met.
 1. 3. The Seller is not responsible for any damages and is not liable for any damage caused by the carriage or delivery of the Subject of Transfer. The Subject of the Transfer is packed (secured for transport) in the manner usual for the storage of the arranged Subject of the Transfer and its protection at the place of delivery of the Subject of the Transfer for transport. The obligation to label the Subject of Transfer pursuant to Section 2091 of the Civil Code is fulfilled by filling in the transport and delivery notes accompanying the Subject of Transfer.
 1. 4. Risk of damage to the Goods is passed from the Seller to the Buyer in the moment of their handover to the carrier even in the case of the payment of the transport by the Seller; in other cases it is passed in the moment of delivery of the Subject of Transfer to the Buyer.
 1. 5. The Buyer is obliged to inspect the Subject of Transfer carefully without undue delay (no later than within 2 working days) from the moment when he or she had the opportunity to have the Subject of Transfer at his or her disposal and any detected defect is must be reproached to the Seller in writing without undue delay (including, but not limited to mechanical damage to the packaging of the Subject of Transfer, visible defects of the Subject of Transfer, incomplete performance, etc.). In the event that the Subject of Transfer is accepted by the Buyer and the Seller is not notified of any defects without undue delay (no later than within 2 working days), the obligation to deliver the Subject of Transfer is deemed to have been fulfilled by the Seller in full, duly and on time.
 1. 6. By ordering goods from the e-shop www.abrex.cz and by confirming of the order by the Seller, you enter into a valid purchase contract pursuant to Section 1827 of Act No. 89/2012, hereinafter referred to as the Civil Code.

The buyer is obliged to pay the Purchase Price and accept the item. This obligation is imposed by Section 2118 of Act No. 89/2012. Therefore, failure to take over the delivery of the consignment results in the breach of the purchase contract by the Buyer according to the provisions of Section 2118 and the Buyer is obliged under the provisions of Section 2913 of the Civil Code to reimburse the Seller for the damage incurred, e.g. the costs of transport of goods and cash on delivery, which the Seller had to pay to the carrier.

If the Buyer fails to take over the delivery of the Goods unreasonably within the arranged time, the Buyer is obliged to pay to the Seller a compensation for the costs of the vain trial of delivery. If, for any reason, the Buyer fails to take over the delivery of the Subject of Transfer within an additional period specified by the Seller, such action is deemed a material breach of the Contract and the Seller is entitled to withdraw from the Contract. This is without prejudice to the Seller's right to compensation.

Entitlement to compensation:

Before sending the order, the Buyer agrees that in the event of a failure to accept the ordered consignment, the Buyer agrees to pay all costs associated therewith, i.e. the costs for packaging, shipping and returning of the unaccepted undamaged consignment (including any contractual penalty), on the grounds of a breach of the Purchase Contract pursuant to Act No. 89/2012, the Civil Code, related to the entitlement to compensation for damage caused, i.e.:

Zásilkovna Czech Republic: CZK 120 (incl. VAT)

Zásilkovna Slovakia: CZK 170 (incl. VAT)

Czech Post – parcel delivery to hand (Czech Republic): CZK 185 (incl. VAT)

Carrier – PPL (Czech Republic): CZK 185 (incl. VAT)

Carrier – PPL (Slovakia): CZK 305 (incl. VAT)

Packeta – Europe – (zone 1) - CZK 370 (excluding VAT)

Packet – Europe 2 – (zone 2) - CZK 480 (excluding VAT)

 1. 7. Cancellation/modification of the order by the Seller: The Seller reserves the right to refuse to process the order in reasonable cases. In such cases, the Seller agrees to inform the Buyer by phone or e-mail and to agree on the next steps. The Buyer understands that there may be cases in which the purchase contract between Abrex and the Buyer is not entered into, including, but not limited to cases, in which the Buyer orders goods at a price published by mistake due to an error in Abrex's internal information system. In such a case, Abrex informs the Buyer of such fact.

Due to the limited quantity in stock, for selected products the Seller reserves the right to reduce the number of items in the order.

 1. 8. We ship orders to the following countries:
 • Czech Republic and Slovakia
 • Europe - Zone 1: Bulgaria, Croatia, Hungary, Germany, Poland, Austria and Romania
 • Europe - Zone 2: Belgium, Estonia, Finland, Italy, Netherlands, Portugal, Slovenia and Spain
 1.  Withdrawal from the Contract
 1. 1. The Contracting Parties are entitled to withdraw from the Contract in cases of breach of the Contract in a substantial manner according to the provisions of Section 2001 et seq. of the Civil Code and further in cases set forth in these GTC.
 1. 2. The Seller is entitled to withdraw from the Contract in the following cases:
 • Buyer is in default in the payment of the Total Purchase Price or any part thereof for more than 30 days;
 • enforcement of execution is ordered against the Buyer as the obligor, or the Buyer files a debtor's insolvency petition or motion for moratorium, or the competent court decides on the bankruptcy of the Buyer.
 1. 3. The Buyer is entitled to withdraw from the Contract in the following cases:
 • The Seller is in default in the delivery of the Subject of Transfer for more than 30 days;
 • enforcement of execution is ordered against the Seller as the obligor, or the Seller files a debtor's insolvency petition or a motion for moratorium, or the competent court decides on the bankruptcy of the Seller.
 1. 4. In the event of withdrawal from the Contract for any reason whatsoever, the Buyer returns the Subject of Transfer to the Seller within 5 working days to the place specified by the Seller. The Seller must refund to the Buyer the amount corresponding to the current value of the Subject of Transfer. The current value is the market price of the Subject of Transfer as to the date of its handover by the Buyer to the Seller. In the case of a dispute, the current value of the Subject of Transfer is determined by an expert designated by the Seller at the Buyer's expense.
 1. Payments
 1. 1. The Buyer is obliged to pay the Total Purchase Price within the period specified in the Contract or in these GTC. Buyer´s failure to pay the Total Purchase Price or any part thereof properly and timely represents a material breach of the Contract. In the case of Buyer´s default in any payment whatsoever, the Seller has the right to demand from the Buyer default interest in the amount of 15% of the outstanding amount p.a.
 1. 2. The amount is considered as pad by the Buyer on the day of crediting the amount to the Seller's Account.
 1. 3. Payments made by the Buyer are set-off by the Seller at first for the payment of the oldest amounts due, first for accessories and then for the payment of principal sum.
 1. Guarantee, service and repair
 1. 1. The Seller does not provide guarantee to the Subject of Transfer to the Buyer.
 1. 2. Should it be possible and purposeful with regard to the nature of Subject of Transfer, the Buyer may use the maintenance of the Subject of Transfer performed by the Seller, i.e. the repairs of such defect that, with regard to the nature of the Subject of Transfer, can be possibly and purposefully performed based on a separate contract and for a consideration.
 1. 3. Maintenance is agreed by the Seller and the Buyer contractually on the basis of the Buyer's demand for a specific repair, the Seller's quotation with a qualified estimate of the price of the repair and a binding confirmation of the order by the Buyer.
 1. Rights from Defective Performance
 1. 1. The Buyer exercises the rights arising from defective performance with the Seller either in writing in a printed form or in person at the address of the Seller's premises, or at the Seller's registered office or place of business, or electronically via the Seller's e-mail abrex@abrex.cz
 1. 2. Details regarding other rights and obligations of the Parties in relation to the Seller's liability for defects are regulated in the Seller's Complaints Procedure in E-shop in the section “COMPLAINTS PROCEDURE”.
 1. Other Arrangements
 1. 1. Abrex (ABREX SIMPLY SMALL CARS) is a trademark registered under registration number 325649 in the Industrial Property Office database. Therefore, the Seller, i.e. ABREX s.r.o., as the owner of the rights to this trademark and the manufacturer of the original licensed Abrex products, cannot accept the actions of third parties offering unauthorized products under the Abrex name and trademark that have been modified or altered in any way without proper authorization. The Abrex brand and trademark, together with other Abrex trademarks [i.e. logo (graphic and text), original packaging (box, cover, sail, pedestal), product catalogue numbers, stickers (indicating limited editions, for example), certificates, holograms and others] represent the guarantees of originality and by purchasing Abrex products, the Buyer understands the fact that he or she must not knowingly interfere with the license form for further resale without the consent of the rights owner.
 1. Processing of Personal Data
 1. 1. Introductory Provisions

    12. 1. 1. In relation with the Contract, the Seller must process personal data of the Buyer's / Buyer's employees provided to the Seller in the Contract or otherwise during the term of the contractual relationship established in the Contract (hereinafter referred to as “Personal Data”).

 1. 2. Personal Data Controller

    12. 2. 1. The Personal Data Controller is the Seller (hereinafter also referred to as the “Controller”), who can be contacted in matters related to personal data at the e-mail address gdpr@abrex.cz.    

 1. 3. Purposes of Processing and the Legal Basis for Processing

    12. 3. 1. The basic purpose of processing of Personal Data is to implement the business relationship established by the Contract. Therefore, the processing of Personal Data is necessary to fulfil the Contract.

    12. 3. 2. In connection with the subject-matter of the Contract, the Controller also has a number of obligations stipulated by various legal regulations, e.g.:

 • Act No. 563/1991, on Accounting

    When fulfilling the obligations under this legislation, Personal Data is also processed.

    12. 3. 3. Upon the termination of the Contract, the Controller must further process some Personal Data for the purpose of fulfilling the archiving obligation, thereby fulfilling its legal obligation.

    12. 3. 4. Upon the termination of the contractual relationship established by the Contract, the Controller must also process the Personal Data for the purpose of defense in any dispute with the Buyer and for the purposes of enforcing any claim against the Buyer. This is a legitimate interest of the Controller.

 1. 4. Recipients of Personal Data

    12. 4. 1. The Controller may transfer personal data to the following entities:

 • Controller´s processors
 • Controller´s business partners
 • other companies in the Controller´s group
 1. 5. Period of Storage of Personal Data

    12. 5. 1. Personal data must be stored by the Controller for the duration of the contractual relationship established by the Contract.

    12. 5. 2. After the termination of the contractual relationship established in the Contract, the Controller must have the Personal Data stored for the period stipulated by applicable legislation and, if this period is not specified, for 5 years from the termination of the contractual relationship established in the Contract.

 1. 6. Rights of Data Subjects

    12. 6. 1. Data subjects (i.e. natural persons to whom the Personal Data relate) have the right to request access to the Personal Data from the Controller, i.e. the right to obtain confirmation from the Controller as to whether or not the Personal Data are processed and, if so, the right to obtain access to the Personal Data and other specified information. They also have the right to rectification of inaccurate personal data and to complete incomplete personal data.

    12. 6. 2. If one of the reasons referred to in Article 17 (1) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation – hereinafter referred to as the “GDPR”) is given, and at the same time any of the conditions set out in Article 17(3) of the GDPR are not met, data subjects have the right to erase Personal Data.

    12. 6. 3. If the case referred to in Article 18 (1) of the GDPR arises, data subjects have the right to restrict the processing of their Personal Data.

    12. 6. 4. In the case of the processing of Personal Data for the purposes referred to in Article 9.3.4 afore, data subjects have the right to object to the processing of Personal Data. In this case, it is the obligation of the Controller to demonstrate compelling legitimate grounds for the processing, otherwise the Controller will no longer process the Personal Data.

    12. 6. 5. Any rights mentioned herein may be exercised by the data subject via the afore-mentioned e-mail or telephone contact of the Controller.

    12. 6. 6. You have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, including, but not limited to the country of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement, if the data subject believes that the processing of personal data violates the GDPR. This supervisory authority for the Czech Republic is the Office for Personal Data Protection, having registered address at Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Czech Republic, company identification number: 708 37 627, www.uoou.cz.

    12. 6. 7. The Buyer is obliged to provide all its employees whose Personal Data is processed by the Controller n connection with the Contract with the information specified in this article of the GTC.    

 1. Final Provisions
 1. 1. The Buyer hereby assumes the risk of change in the circumstances pursuant to Section 1765 (2) of the Civil Code.
 1. 2. The relationship established in the Contract and regulated in details by these GTC is subject to the applicable law of the Czech Republic. If the relationship established in the Contract and regulated in details by these GTC contains an international (foreign) element, such relationship is also subject to the applicable law of the Czech Republic.
 1. 3. The general courts of the Czech Republic have jurisdiction to resolve disputes between the Parties.
 1. 4. If any provisions of these GTC is or becomes void or ineffective, the void provision is replaced by a provision the meaning of which is as close as possible to the void provision. The voidance or ineffectiveness of one provision is without prejudice to the validity of the other provisions.
 1. 5. These GTC are valid and effective from 1 July 2018

In Prague on 29 June 2018

ABREX s.r.o.