Všeobecné obchodní podmínky

.

.

Zobrazit všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele

Zobrazit všeobecné obchodní podmínky pro podnikatele

.

.

.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
ABREX s.r.o. pro spotřebitele (B2C)

 1. Úvod
 1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kde na jedné straně vystupuje společnost ABREX s.r.o., se sídlem V Olšinách 1104/55, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59402 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé osoba kupující (dále jen „Kupující“), která od Prodávajícího kupuje věc označenou ve Smlouvě (dále jen „Předmět převodu“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese www.abrex.cz, kde se nachází rovněž webové rozhraní obchodu (dále jen „E-shop“).
 1. 2. Tyto VOP vydává Prodávající v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle bodu 1.1 VOP, přičemž se stávají dnem uzavření Smlouvy nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami, určují a doplňují některé části jeho obsahu, není-li mezi smluvními stranami ujednáno výslovně jinak.
 1. 3. Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy Kupující je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež Smlouvu uzavírá v rámci své podnikatelské činnosti.
 1. 4. Smlouva je uzavírána podle platných a účinných právních předpisů České republiky. Není-li mezi smluvními stranami výslovně ujednáno jinak, jsou VOP vyhotoveny v českém jazyce a Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 1. 5. Znění VOP může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění VOP.
 1. Kontaktní údaje
 1. 1. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:

Korespondenční adresa:
ABREX s.r.o.
Šternberská 248
257 26 Divišov

Telefonní kontakt: +420 602 334 693

Emailová adresa: abrex@abrex.cz

Webové stránky: www.abrex.cz

 1. 2. Kupující odpovídá za správnost a úplnost údajů, které o sobě Prodávajícímu poskytl, a v případě jakýchkoliv změn těchto údajů je povinen o tom Prodávajícího včas informovat pro účely řádného plnění závazků ze Smlouvy.
 1. Uživatelský účet
 1. 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.
 1. 2. Při registraci v E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné, pravdivé a úplné.
 1. 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.
 1. 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 1. 5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy.
 1. 6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 1. Uzavření smlouvy
 1. 1. Veškerá prezentace zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 1. 2. E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v E-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít s Kupujícím jinou smlouvu písemně za individuálně sjednaných podmínek odlišných od Smlouvy, jejíž podrobný obsah je upravován těmito VOP.
 1. 3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě zasílání zboží mimo území České republiky se náklady mohou v závislosti na geografickém místě určení dodání zboží Kupujícímu lišit, mohou tedy být dodatečně účtovány a Prodávající si vyhrazuje jejich individuální výši v každém takovém případě, kdy bude zboží do zahraničí expedováno, určovat zvláště. V takovém případě Kupujícího uvědomí o nákladech spojených s balením a dodáním zboží nejpozději při potvrzení Objednávky (jak je tento pojem definován dále).
 1. 4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. osobě Kupujícího a jeho kontaktních a doručovacích údajích, jakož i o tom, zda Smlouvu uzavírá buď jako spotřebitel, nebo jako podnikatel;
  2. objednávaném zboží, tj. Předmětu převodu (Předmět převodu vloží Kupující do elektronického nákupního košíku v E-shopu);
  3. způsobu úhrady kupní ceny Předmětu převodu, údaje o požadovaném způsobu doručení Předmětu převodu; a
  4. informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu převodu

(dále jen „Objednávka“).

 1. 5. Technické a praktické provedení Objednávky v E-shopu je podrobně popsáno v oddíle „JAK NAKUPOVAT“. Kupující zboží do elektronického nákupního košíku v E-shopu vloží tak, že u jím vybraného zboží klikne na tlačítko „KOUPIT“, případně změní zejména přednastavený počet zvoleného zboží, který je standardně nastaven na hodnotu „1“, tj. jeden kus zboží. Vkládání jiného nebo dalšího zboží do košíku v E-shopu je možné provést tak, že Kupující klikne na tlačítko „POKRAČOVAT V NÁKUPU“.
 1. 6. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a změnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.
 1. 7. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou přijetí Objednávky, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“).
 1. 8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 1. 9. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraného zboží, které je vyráběno v limitovaném či jinak omezeném množství kusů (tato skutečnost bývá u daných produktů standardně uvedena v jejich popisu) na případné snížení počtu kusů v objednávce a/nebo pokud již daného limitu bylo dosaženo díky předchozím objednávkám nebo u daných produktů došlo k jejich vyprodání, objednávky následně  jednostranně zrušit, a to i v případě, že technické prostředky e-shopu vygenerovaly automatické přijetí objednávky zaslané elektronickou poštou na E-mail kupujícího.
 1. 10. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) jež je Prodávajícím zasláno elektronickou poštou na Email Kupujícího, vyjma případů uvedených v čl. 4.9.
 1. 11. Odesláním Objednávky Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. Kupní cena a platební podmínky
 1. 1. Kupní cena Předmětu převodu je mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuta Smlouvou a představuje kupní cenu Předmětu převodu včetně DPH (dále jen „Kupní cena“). Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Předmětu převodu ve výši dohodnuté ve Smlouvě (dále jen „Celková kupní cena“).
 2. 2. Kupující je povinen za Předmět převodu zaplatit Prodávajícímu Celkovou kupní cenu, kterou může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:

         a) v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce při dodání Předmětu převodu přepravcem;

         b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2056940105/2600, vedený u společnosti Citibank Europe plc, organizační složka (dále jen „Účet prodávajícího“) po uzavření Smlouvy a před odesláním Předmětu převodu přepravcem Kupujícímu.

 1. 3. Výběr způsobu úhrady Celkové kupní ceny je volbou Kupujícího, v závislosti na zvoleném způsobu platby se však může Celková kupní cena lišit od Kupní ceny, když s různými způsoby úhrady Kupní ceny a balení a přepravu Předmětu převodu mohou být spojeny různé náklady. O výši Celkové kupní ceny, jakož i o jejich jednotlivých nákladových položkách je Prodávající povinen informovat Kupujícího před uzavřením Smlouvy.
 1. 4. Prodávající může od Kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu, pakliže je mu tato skutečnost Prodávajícím sdělena nebo Kupujícím odsouhlasena před uzavřením Smlouvy. Souhlas Kupujícího se zálohovou platbou může být udělen tak, že Kupující v Objednávce uvede požadavek na vystavení zálohové faktury na Celkovou kupní cenu za Předmět převodu.
 1. 5. V případě zvolené úhrady Celkové kupní ceny v hotovosti či na dobírku je Celková kupní cena splatná při převzetí Předmětu převodu. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet Prodávajícího je Celková kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření Smlouvy.
 1. 6. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet prodávajícího je Kupující povinen uhradit Celkovou kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je zpravidla číslo Objednávky uvedené Prodávajícím v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky a zaslané na E-mail kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Celkovou kupní cenu splněn okamžikem připsání celé částky odpovídající Celkové kupní ceně na Účet prodávajícího.
 1. 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky podle čl. 4.8. těchto VOP, požadovat uhrazení Celkové kupní ceny ještě před odesláním Předmětu převodu Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 1. 8. Případné slevy z Celkové kupní ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 1. 9. Je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení Celkové kupní ceny a zašle jej v elektronické podobě na E-mail kupujícího. V daňovém dokladu může být v závislosti na přijaté záloze na Celkovou kupní cenu na základě zálohové faktury vystavené podle článku 5.4. těchto VOP a na jejím základě Kupujícím uskutečněné zálohové platby zohledněno vyúčtování již Kupujícím provedených plateb.
 1. 10. Předmět převodu zůstává až do momentu úplného zaplacení Celkové kupní ceny Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího. Po převzetí Předmětu převodu však nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího.
 1. 11. Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 1. Dodání předmětu převodu
 1. 1. Prodávající předá Kupujícímu Předmět převodu buď ve své provozovně, nebo jej zašle prostřednictvím přepravce na adresu sjednanou s Kupujícím ve Smlouvě. Způsob předání nebo doručení Předmětu převodu, jakož i případný výběr přepravce, o nichž se může odvíjet Celková kupní cena, je sjednán ve Smlouvě a vychází z volby Kupujícího uvedené v Objednávce. Pakliže Kupujícím zvolený způsob předání nebo doručení Předmětu převodu není možný (např. z důvodu výluky služeb přepravců, vyšší moci či těžko překonatelných překážek na straně Prodávajícího), je Prodávající oprávněn volbu způsobu předání nebo doručení Předmětu převodu změnit; v takovém případě však bude Celková kupní cena ponížena o případný rozdíl v nákladech souvisejících s dodáním Předmětu převodu. Za včasné dodržení dodací lhůty či termínu je považováno i včasné odeslání Předmětu převodu Prodávajícímu.
 1. 2. V případě vyšší moci, nezaviněných poruch provozu, prodloužení dodacích termínů subdodavatelů, nedostatku surovin, energie, nebo dopravních sil, stávek, blokád, těžkostí v dopravě, nařízení veřejných institucí a orgánů, stejně tak i v případě všech obdobných případů, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním Předmětu převodu.
 1. 3. Prodávající není odpovědný za jakékoli škody a není odpovědný za škodu způsobenou přepravou či doručováním Předmětu převodu. Předmět převodu bude zabalen (opatřen pro přepravu) způsobem obvyklým pro uchování sjednaného Předmětu převodu a jeho ochranu v místě odevzdání Předmětu převodu k přepravě. Povinnost označit Předmět převodu ve smyslu § 2091 Občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listů, které provázejí Předmět převodu.
 1. 4. Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho předání přepravci, a to i v případě hrazení dopravy Prodávajícím, v ostatních případech předáním Předmětu převodu Kupujícímu.
 1. 5. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Předmět převodu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Předmětu převodu, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 1. 6. Kupující je povinen Předmět převodu pečlivě prohlédnout bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy měl možnost s Předmětem převodu nakládat a případnou zjištěnou vadu je povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně vytknout (zejména mechanické porušení obalu Předmětu převodu, viditelné defekty Předmětu převodu, neúplnost plnění aj.). V případě, že bude Předmět převodu Kupujícím převzat a Prodávajícímu nebudou bez zbytečného odkladu Kupujícím vytknuty jakékoli zjevné vady, má se za to, že závazek dodat Předmět převodu byl Prodávajícím splněn beze zbytku, řádně a včas.
 1. 7. Nepřevezme-li Kupující Předmět převodu bez zjevného důvodu v dohodnuté době, je povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu nákladů marného pokusu o doručení. Pokud Kupující z jakéhokoliv důvodu nepřevezme Předmět převodu ani v dodatečné lhůtě stanovené Prodávajícím, bude takové jednání považováno za podstatné porušení Smlouvy a Prodávajícímu náleží právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.
   

  Nárok na náhradu škody:

  Před odesláním objednávky Kupující souhlasí s tím, že se v případě nepřevzetí objednané zásilky zavazuje Prodávajícímu uhradit veškeré náklady s tím spojené, tj. náklady na zabalení, odeslání a vrácení nepřevzaté nepoškozené zásilky (včetně případné smluvní pokuty), a to z důvodu o porušení kupní smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, souvisejícího s nárokem na náhradu způsobené škody.

 1. 8. Zrušení/úprava objednávky ze strany prodávajícího:

  Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout vyřízení objednávky. V takovém případě se zavazuje informovat kupujícího telefonicky či e-mailem a domluvit se na dalším postupu. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Abrexem a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému firmy Abrex. Abrex v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

  S ohledem na omezené množství skladem si u vybraných produktů vyhrazujeme právo na případné snížení počtu kusů v objednávce!

 2.  Odstoupení od smlouvy
 1. 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech porušení Smlouvy podstatným způsobem dle ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku a dále v případech stanovených v těchto VOP.
 1. 2. Prodávající je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že
 • Kupující bude v prodlení se zaplacením Celkové kupní ceny či jakékoli její části více než 30 dnů;
 • proti Kupujícímu jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Kupující podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Kupujícího.
 1. 3. Kupující jakožto spotřebitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v souladu s podmínkami § 1829 a násl. Občanského zákoníku.
 1. 4. Nejedná-li se o případ, kdy od Smlouvy Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 Občanského zákoníku, má Kupující v souladu s § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí Předmětu převodu (v případě registrovaného B2C zákazníka až do 30 dnů), přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího abrex@abrex.cz.
 1. 5. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší. Předmět převodu musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením Předmětu převodu Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Předmět převodu nemůže být vrácen pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 1. 6. V případě odstoupení od Smlouvy vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit peněžní prostředky poskytnuté Kupujícím již při vrácení Předmětu převodu Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující Předmět převodu vrátí nebo prokáže, že Předmět převodu Prodávajícímu odeslal.
 1. 7. Nárok na úhradu škody vzniklé na Předmětu převodu je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení Celkové kupní ceny nebo přijatých peněžních prostředků v jiné výši, než byla sjednána Celková kupní cena.

      7.8. V důsledku odstoupení se smlouva ruší. Vaší povinností je vrátit prodávajícímu zboží, nejpozději do 14 dnů, náklady na zaslání zboží nesete vy. Povinností prodávajícího je vám vrátit veškeré peněžní prostředky, včetně počátečních nákladů na dodání zboží, nejpozději do 14 dnů. Musí k tomu využít stejný způsob, jakým jste platili, pokud se nedohodnete na jiném. S vrácením částky je oprávněn počkat, dokud od vás neobdrží buď zboží nebo doklad o jeho odeslání.

 1. Práva z vadného plnění
 1. 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 1. 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Předmět převodu při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Předmět převodu převzal:

          a) má Předmět převodu vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly ve Smlouvě, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Předmětu převodu a na základě reklamy jimi prováděné,

          b) se Předmět převodu hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

          c) Předmět převodu odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

          d) je Předmět převodu v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

          e) Předmět převodu vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 1. 3. Ustanovení uvedená v článku 8.2. těchto  VOP se nepoužijí u Předmětu převodu prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení Předmětu převodu způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého Předmětu převodu pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Předmět převodu měl při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy Předmětu převodu.
 1. 4. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že Předmět převodu byl vadný již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí.
 1. 5. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího buď písemně v listinné podobě, nebo osobně na adrese provozovny Prodávajícího, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího, anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu Prodávajícího abrex@abrex.cz.  
 1. 6. Podrobnosti týkající se dalších práv a povinností smluvních stran ve vztahu k odpovědnosti Prodávajícího za vady jsou upravena v reklamačním řádu Prodávajícího v E-shopu v oddíle „REKLAMAČNÍ ŘÁD“.
 1. Ostatní ujednání
 1. 1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 1. 2. Vyřizování stížností Kupujícího jako spotřebitele zajišťuje Prodávající v prvé řadě prostřednictvím elektronické adresy abrex@abrex.cz, případně v listinné podobě na adresu uvedenou Kupujícím pro vyřízení takové stížnosti, případně osobně v místě sídla nebo jiné provozovně Prodávajícího.  Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího předá Prodávající způsobem zvoleným Kupujícím, jinak na E-mail kupujícího.
 1. 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy.
 1. 4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 1. 5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží a tedy i k uzavření Smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 1. 6. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 1. 7. Kupujícímu může být doručováno na E-mail kupujícího, pakliže výslovně nevyžaduje jiný způsob doručování.
 1. Závěrečná ustanovení
 1. 1. Vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí platným právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž platným právním řádem České republiky. Tím není Kupující jako spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
 1. 2. K řešení sporů mezi smluvními stranami (mimo případy uvedené v čl. 9.3. a 9.4. těchto VOP) jsou příslušné obecné soudy České republiky.
 1. 3. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 1. 4. Smlouva včetně VOP je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 1. 5. Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 1. 6. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.7.2018

V Praze dne 29.6.2018       

ABREX s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
ABREX s.r.o. pro podnikatele (B2B)

 1. Úvod

 1. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“), kde na jedné straně vystupuje společnost ABREX s.r.o., se sídlem V Olšinách 1104/55, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 59402 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé osoba kupující (dále jen „Kupující“), která od Prodávajícího kupuje věc označenou ve Smlouvě (dále jen „Předmět převodu“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese , kde se nachází rovněž webové rozhraní obchodu (dále jen „E-shop“), přičemž Kupující není v uvedeném smluvním vztahu v postavení spotřebitele.

 1. 2. Tyto VOP vydává prodávající v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle bodu 1.1 VOP, přičemž se stávají dnem jejich podpisu či akceptací Kupujícím nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi smluvními stranami, určují a doplňují některé části jeho obsahu, nestanoví-li konkrétní Smlouva jinak.

 1. 3. Tyto VOP se vztahují na případy uzavření Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, kdy Kupující je právnickou či fyzickou osobou, která uzavírá Smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (Smlouva uzavřená mezi podnikateli).

 1. 4. Smlouva je uzavírána podle platných a účinných právních předpisů České republiky.

 1. Kontaktní údaje

 1. 1. Kontaktní údaje Prodávajícího jsou následující:

Korespondenční adresa:
ABREX s.r.o.
Šternberská 248
257 26 Divišov

Telefonní kontakt: +420 602 334 693

Emailová adresa: abrex@abrex.cz

Webové stránky: www.abrex.cz

 1. 2. Kupující odpovídá za správnost a úplnost údajů, které o sobě Prodávajícímu poskytl, a v případě jakýchkoliv změn těchto údajů je povinen o tom Prodávajícího včas informovat pro účely řádného plnění závazků ze Smlouvy.

 1. Uživatelský účet

 1. 1. Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.

 1. 2. Při registraci v E-shopu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné, pravdivé a úplné.

 1. 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

 1. 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

 1. 5. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy.

 1. 6. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření smlouvy

 1. 1. Předmětem Smlouvy upravované v podrobnostech těmito VOP je převod vlastnického práva k Předmětu převodu. Prodávající uzavřením Smlouvy prodává a zavazuje se Kupujícímu umožnit nabytí vlastnického práva k Předmětu převodu za Kupní cenu (jak je tento pojem definován dále). Kupující podle Smlouvy od Prodávajícího Předmět převodu kupuje do svého výlučného vlastnictví v souladu s podmínkami uvedenými v těchto VOP a zavazuje se od Prodávajícího Předmět převodu převzít a zaplatit Prodávajícímu za Předmět převodu Kupní cenu (jak je tento pojem definován dále) společně s případnými dalšími náklady na balení a dodání Předmětu převodu tvořícími Celkovou kupní cenu (jak je tento pojem definován dále).

 1. 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 2. 2. 1. Ceny uvedené v internetovém obchodě www.abrex.cz včetně DPH jsou cenami doporučenými, pokud bude Kupující zboží dále prodávat. Podmínkou nákupu se slevou ze základní ceny zboží, je prodej za doporučenou cenu. Pokud by Kupující chtěl prodávat dané zboží za nižší než doporučenou cenu, je povinen vyžádat si předchozí souhlas Prodávajícího. Zjistí-li Prodávající, že Kupující bez jeho předchozího souhlasu prodává nebo nabízí prodané zboží za cenu nižší, než je cena doporučená, je oprávněn požadovat vrácení poskytnuté slevy, a to ze všech objednávek za předchozí tři kalendářní měsíce.

 1. 3. E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.  Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě zasílání zboží mimo území České republiky se náklady mohou v závislosti na geografickém místě určení dodání zboží Kupujícímu lišit, mohou tedy být dodatečně účtovány a Prodávající si vyhrazuje jejich individuální výši v každém takovém případě, kdy bude zboží do zahraničí expedováno, určovat zvláště. V takovém případě Kupujícího uvědomí o nákladech spojených s balením a dodáním zboží nejpozději při potvrzení Objednávky (jak je tento pojem definován dále).

 1. 4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  1. osobě Kupujícího a jeho kontaktních a doručovacích údajích, jakož i o tom, zda Smlouvu uzavírá buď jako spotřebitel, nebo jako podnikatel;
  2. objednávaném zboží, tj. Předmětu převodu (Předmět převodu vloží Kupující do elektronického nákupního košíku v E-shopu);
  3. způsobu úhrady kupní ceny Předmětu převodu, údaje o požadovaném způsobu doručení Předmětu převodu; a
  4. informace o nákladech spojených s dodáním Předmětu převodu

(dále jen „Objednávka“).

 1. 5. Technické a praktické provedení Objednávky v E-shopu je podrobně popsáno v oddíle „JAK NAKUPOVAT“. Kupující zboží do elektronického nákupního košíku v E-shopu vloží tak, že u jím vybraného zboží klikne na tlačítko „KOUPIT“, případně změní zejména přednastavený počet zvoleného zboží, který je standardně nastaven na hodnotu „1“, tj. jeden kus zboží. Vkládání jiného nebo dalšího zboží do košíku v E-shopu je možné provést tak, že Kupující klikne na tlačítko „POKRAČOVAT V NÁKUPU“.

 1. 6. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT A ZAPLATIT“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající potvrdí Kupujícímu elektronickou poštou přijetí Objednávky, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“).

 1. 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

 1. 8. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraného zboží, které je vyráběno v limitovaném či jinak omezeném množství kusů (tato skutečnost bývá u daných produktů standardně uvedena v jejich popisu) na případné snížení počtu kusů v objednávce a/nebo pokud již daného limitu bylo dosaženo díky předchozím objednávkám nebo u daných produktů došlo k jejich vyprodání, objednávky následně  jednostranně zrušit, a to i v případě, že technické prostředky e-shopu vygenerovaly automatické přijetí objednávky zaslané elektronickou poštou na E-mail kupujícího.
 1. 9. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací) jež je Prodávajícím zasláno elektronickou poštou na Email Kupujícího, vyjma případů uvedených v čl. 4.8.

 1. Kupní cena a platební podmínky

 1. 1. Kupní cena Předmětu převodu je mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuta Smlouvou a představuje kupní cenu Předmětu převodu včetně DPH (dále jen „Kupní cena“). Společně s Kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Předmětu převodu ve výši dohodnuté ve Smlouvě (dále jen „Celková kupní cena“).

 1. 2. Kupující je povinen za Předmět převodu zaplatit Prodávajícímu Celkovou kupní cenu, a to jedním z následujících způsobů platby podle volby Kupujícího:
 1. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce při dodání Předmětu převodu přepravcem;
 2. bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2056940105/2600, vedený u společnosti Citibank Europe plc, organizační složka (dále jen „Účet prodávajícího“) po uzavření Smlouvy a před odesláním Předmětu převodu přepravcem Kupujícímu.

 1. 3. Výběr způsobu úhrady Celkové kupní ceny je volbou Kupujícího, v závislosti na zvoleném způsobu platby se však může Celková kupní cena lišit od Kupní ceny, když s různými způsoby úhrady Kupní ceny a balení a přepravu Předmětu převodu mohou být spojeny různé náklady. O výši Celkové kupní ceny, jakož i o jejich jednotlivých nákladových položkách informuje Prodávající Kupujícího před uzavřením Smlouvy.

 1. 4. Prodávající může od Kupujícího požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.

 1. 5. V případě zvolené úhrady Celkové kupní ceny v hotovosti či na dobírku je Celková kupní cena splatná při převzetí Předmětu převodu. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet Prodávajícího je Celková kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření Smlouvy.

 1. 6. V případě úhrady Celkové kupní ceny bezhotovostně převodem na Účet prodávajícího je Kupující povinen uhradit Celkovou kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je zpravidla číslo Objednávky uvedené Prodávajícím v e-mailu potvrzujícím přijetí Objednávky a zaslané na E-mail kupujícího. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit Celkovou kupní cenu splněn okamžikem připsání celé částky odpovídající Celkové kupní ceně na Účet prodávajícího.

 1. 7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení Objednávky podle čl. 4.7. těchto VOP, požadovat uhrazení Celkové kupní ceny ještě před odesláním Předmětu převodu Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

 1. 8. Případné slevy z Celkové kupní ceny poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 1. 9. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající a zašle Kupujícímu v elektronické podobě na E-mail kupujícího společně s potvrzením Objednávky. Splatnost daňového dokladu – faktury je 10 dnů. V závislosti na tom, zda mezi smluvními stranami bude dohodnuta zálohová platba, může být společně s potvrzením Objednávky Prodávajícím zaslána Kupujícímu faktura zálohová, přičemž konečná faktura vystavená po předání Předmětu převodu Kupujícímu zaplacenou zálohu bude zohledňovat.

 1. 10. Předmět převodu zůstává až do momentu úplného zaplacení Celkové kupní ceny Kupujícím ve vlastnictví Prodávajícího.

 1. Dodání předmětu převodu

 1. 1. Prodávající předá Kupujícímu Předmět převodu buď ve své provozovně, nebo jej zašle prostřednictvím přepravce na adresu sjednanou s Kupujícím ve Smlouvě. Za včasné dodržení dodací lhůty či termínu je považováno i včasné odeslání Předmětu převodu Prodávajícím Kupujícímu.

 1. 2. V případě zásahu vyšší moci, nezaviněných poruch provozu, prodloužení dodacích termínů subdodavatelů, nedostatku surovin, energie, nebo dopravních sil, stávek, blokád, těžkostí v dopravě, nařízení veřejných institucí a orgánů, stejně tak i v případě všech obdobných případů, nedochází při nedodržení dodací lhůty k prodlení s dodáním Předmětu převodu.

 1. 3. Prodávající není odpovědný za jakékoli škody a není odpovědný za škodu způsobenou přepravou či doručováním Předmětu převodu. Předmět převodu bude zabalen (opatřen pro přepravu) způsobem obvyklým pro uchování sjednaného Předmětu převodu a jeho ochranu v místě odevzdání Předmětu převodu k přepravě. Povinnost označit Předmět převodu ve smyslu § 2091 Občanského zákoníku je splněna vyplněním přepravních a dodacích listů, které provázejí Předmět převodu.

 1. 4. Nebezpečí škody na Předmětu převodu přechází z Prodávajícího na Kupujícího okamžikem jeho předání přepravci, a to i v případě hrazení dopravy Prodávajícím, v ostatních případech předáním Předmětu převodu Kupujícímu.

 1. 5. Kupující je povinen Předmět převodu pečlivě prohlédnout bez zbytečného odkladu (nejpozději do 2 pracovních dnů) od okamžiku, kdy měl možnost s Předmětem převodu nakládat a případnou zjištěnou vadu je povinen Prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně vytknout (zejména mechanické porušení obalu Předmětu převodu, viditelné defekty Předmětu převodu, neúplnost plnění aj.). V případě, že bude Předmět převodu Kupujícím převzat a Prodávajícímu nebudou bez zbytečného odkladu (nejpozději do 2 pracovních dnů) Kupujícím vytknuty jakékoli vady, má se za to, že závazek dodat Předmět převodu byl Prodávajícím splněn beze zbytku, řádně a včas.

 1. 6. Nepřevezme-li Kupující Předmět převodu bez zjevného důvodu v dohodnuté době, je povinen Prodávajícímu zaplatit náhradu nákladů marného pokusu o doručení. Pokud Kupující z jakéhokoliv důvodu nepřevezme Předmět převodu ani v dodatečné lhůtě stanovené Prodávajícím, bude takové jednání považováno za podstatné porušení Smlouvy a Prodávajícímu náleží právo od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody.
   

  Nárok na náhradu škody:

  Před odesláním objednávky Kupující souhlasí s tím, že se v případě nepřevzetí objednané zásilky zavazuje Prodávajícímu uhradit veškeré náklady s tím spojené, tj. náklady na zabalení, odeslání a vrácení nepřevzaté nepoškozené zásilky (včetně případné smluvní pokuty), a to z důvodu o porušení kupní smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, souvisejícího s nárokem na náhradu způsobené škody.

 2. 7. Zrušení/úprava objednávky ze strany prodávajícího:

  Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout vyřízení objednávky. V takovém případě se zavazuje informovat kupujícího telefonicky či e-mailem a domluvit se na dalším postupu. Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Abrexem a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému firmy Abrex. Abrex v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti.

  S ohledem na omezené množství skladem si u vybraných produktů vyhrazujeme právo na případné snížení počtu kusů v objednávce!

 1.  Odstoupení od smlouvy

 1. 1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případech porušení Smlouvy podstatným způsobem dle ustanovení § 2001 a násl. Občanského zákoníku a dále v případech stanovených v těchto VOP.

 1. 2. Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že
 • Kupující bude v prodlení se zaplacením Celkové kupní ceny či jakékoli její části více než 30 dnů;
 • proti Kupujícímu jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Kupující podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Kupujícího.

 1. 3. Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že
 • Prodávající bude v prodlení s dodáním Předmětu převodu více než 30 dnů;
 • proti Prodávajícímu jako povinnému bude nařízena exekuce, nebo Prodávající podá dlužnický insolvenční návrh nebo návrh na moratorium, nebo příslušný soud rozhodne o úpadku Prodávajícího.

 1. 4. V případě odstoupení od Smlouvy z jakéhokoli důvodu vrátí Kupující Prodávajícímu Předmět převodu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů na místo určené Prodávajícím. Prodávající vrátí Kupujícímu částku odpovídající aktuální hodnotě Předmětu převodu. Aktuální hodnotou je tržní cena Předmětu převodu ke dni jeho předání Kupujícím Prodávajícímu. V případě sporu určí aktuální hodnotu Předmětu převodu soudní znalec určený Prodávajícím na náklady Kupujícího.

 1. Platby

 1. 1. Kupující je povinen zaplatit Celkovou kupní cenu ve lhůtě uvedené ve Smlouvě nebo v těchto VOP. Nezaplacení Celkové kupní ceny nebo jakékoliv její části Kupujícím řádně a včas představuje podstatné porušení Smlouvy. Prodávající má v případě prodlení Kupujícího s jakoukoliv platbou právo požadovat po Kupujícím úrok z prodlení ve výši 15 % z dlužné částky p. a.

 1. 2. Za zaplacení jakékoli částky Kupujícím se považuje den připsání částky na Účet prodávajícího.

 1. 3. Platby provedené Kupujícím jsou Prodávajícím započítávány nejprve na úhradu nejstarších dlužných částek, a to nejdříve na příslušenství a poté na úhradu jistiny.

 1. Záruka, servis a opravy

 1. 1. Prodávající Kupujícímu neposkytuje záruku na Předmět převodu.

 1. 2. Je-li to s ohledem na povahu Předmětu převodu možné a účelné, Kupující může využít servisu Předmětu převodu prováděného Prodávajícím, tedy oprav takových závad, které s ohledem na povahu Předmětu převodu je možné a účelné provést na základě zvláštní smlouvy a za úplatu.

 1. 3. Servis si Prodávající a Kupující dohodnou smluvně na základě poptávky Kupujícího po provedení konkrétní opravy, cenovou nabídkou Prodávajícího s kvalifikovaným odhadem ceny opravy a závazného potvrzení objednávky Kupujícím.

 1. Práva z vadného plnění

 1. 1. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího buď písemně v listinné podobě, nebo osobně na adrese provozovny Prodávajícího, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího, anebo elektronicky prostřednictvím e-mailu Prodávajícího abrex@abrex.cz

 1. 2. Podrobnosti týkající se dalších práv a povinností smluvních stran ve vztahu k odpovědnosti Prodávajícího za vady jsou upravena v reklamačním řádu Prodávajícího v E-shopu v oddíle „REKLAMAČNÍ ŘÁD“.

 1. Zpracování osobních údajů

 1. 1. Úvodní ustanovení

    11. 1. 1. V souvislosti se Smlouvou bude docházet ze strany Prodávajícího ke zpracování osobních údajů Kupujícího / pracovníků Kupujícího, které jsou Prodávajícímu poskytnuty prostřednictvím Smlouvy nebo jakkoliv jinak během trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou (dále jen „Osobní údaje“).

 1. 2. Správce osobních údajů

    11. 2. 1. Správcem Osobních údajů je Prodávající (dále také „Správce“), kterého lze v záležitostech souvisejících s osobními údaji kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@abrex.cz.    

 1. 3. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

    11. 3. 1. Základním účelem zpracování Osobních údajů je realizace obchodního vztahu založeného Smlouvou. Zpracování Osobních údajů je tedy nezbytné pro splnění Smlouvy.

    11. 3. 2. V souvislosti s předmětem Smlouvy má Správce dále řadu povinností stanovených různými právními předpisy, např.:

 • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví

    Při plnění povinností dle těchto právních předpisů dochází také ke zpracování Osobních údajů.

    11. 3. 3. Po ukončení Smlouvy bude Správce některé Osobní údaje dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž bude plnit svoji právní povinnost.

    11. 3. 4. Po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude Správce Osobní údaje zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s Kupujícím a za účelem vymáhání případného nároku vůči Kupujícímu. Jedná se o oprávněný zájem Správce.

 1. 4. Příjemci osobních údajů

    11. 4. 1. Osobní údaje může Správce předávat následujícím subjektům:

 • zpracovatelé Správce
 • obchodní partneři Správce
 • další společnosti ve skupině Správce

 1. 5. Doba uložení osobních údajů

    11. 5. 1. Osobní údaje bude mít Správce uloženy po dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou.

    11. 5. 2. Po skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou bude mít Správce Osobní údaje uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak po dobu 5 let od skončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

 1. 6. Práva subjektů údajů

    11. 6. 1. Subjekty údajů (tzn. fyzické osoby, k nimž se Osobní údaje vztahují) mají právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále mají právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

    11. 6. 2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na výmaz Osobních údajů.

    11. 6. 3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, mají subjekty údajů právo na omezení zpracování Osobních údajů.

    11. 6. 4. V případě zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v článku 9.3.4 výše mají subjekty údajů právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě je povinností Správce prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebude dále Osobní údaje zpracovávat.

    11. 6. 5. Veškerá zde uvedená práva může subjekt údajů uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

    11. 6. 6. V případě, že se bude subjekt údajů domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě jeho obvyklého bydliště, místa výkonu jeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČ: 708 37 627, www.uoou.cz.

    11. 6. 7. Kupující má povinnost poskytnout všem svým pracovníkům, jejichž Osobní údaje jsou Správcem v souvislosti se Smlouvou zpracovávány, informace uvedené v tomto článku VOP.    

 1. Závěrečná ustanovení

 1. 1. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 1. 2. Vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí platným právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž platným právním řádem České republiky.

 1. 3. K řešení sporů mezi smluvními stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky.

 1. 4. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 1. 5. Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.7.2018

V Praze dne 29.6.2018

ABREX s.r.o.