Obchodní podmínky

Provozovatel internetového obchodu dostupného na internetové adrese www.abrex.cz

ABREX s.r.o.,V olšinách 1104/55, 100 00 Praha 10, IČO: 25665651, DIČ: CZ25665651 (dále jen prodávající)

Obchodní vztahy vzniklé při prodeji zboží nabízeného na internetové adrese www.abrex.cz (dále jen internetový obchod) se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku a dále sjednanými obchodními podmínkami. Obchodní podmínky ve svém aktuálním znění jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě internetového obchodu je prostředkem komunikace na dálku především elektronická pošta.

OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Internetový obchod obsahuje všechny informace potřebné k uzavření kupní smlouvy tak, jak je vymezují příslušné zákony. Veškeré zboží nabízené v internetovém obchodě je označeno názvem, kódem produktu, charakteristikou výrobku a cenou výrobku uvedenou v Kč včetně DPH (v platné sazbě). Místem dodání zboží je adresa pro doručování zásilek, kterou kupující uvedl ve své objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zboží je nabízeno v rámci České republiky i dalších zemí.

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí, je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Vyplní-li kupující platnou e-mailovou adresu, je o přijetí objednávky ke zpracování informován automaticky elektronickou poštou. Přijetí objednávky ke zpracování neznamená její potvrzení ze strany prodávajícího a není pro prodávajícího závazné.

K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající je oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající si vyhrazuje právo v odůvodněných případech odmítnout vyřízení objednávky. V takovém případě se zavazuje informovat kupujícího telefonicky či e-mailem a domluvit se na dalším postupu.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření kupní smlouvy mezi Abrexem a kupujícím, a to zejména v případě, kdy kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému firmy Abrex. Abrex v takovém případě kupujícího informuje o takové skutečnosti. 
Prodávající si vyhrazuje právo na redukci počtu kusů v objednávce s ohledem na skladové možnosti. O této skutečnosti bude kupující informován.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Objednávku má kupující možnost zrušit do jedné hodiny od jejího odeslání a to telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Po vzájemné dohodě je možné objednávku zrušit i později. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu.

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (za potvrzení objednávky se považuje stisk tlačítka "objednat" při dokončení objednávky), je dle našich obchodních podmínek pro kupujícího závazná. V případě nevyzvednutí objednané zásilky kupujícím z důvodů, které zavinil kupující, je prodávající oprávněn požadovat uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a smluvní pokutu ve výši 300,-Kč. Odesláním objednávky souhlasíte se smluvní pokutou ve výši 300,-Kč.

CENA ZBOŽÍ

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Náklady na dopravu a balné budou připočítány k ceně zboží jako samostatná položka.

Aktuální ceny přepravy a platebních metod je v ceníku.

ÚHRADA ZA ZBOŽÍ

Kupující si může vybrat jednu z následujících možností platby:

1. Platba převodním příkazem – platba předem na účet prodávajícího. Číslo účtu bude kupujícímu sděleno emailem po vyřízení objednávky. Variabilním symbolem platby je číslo vystavené faktury. Po připsání kompletní úhrady na náš účet bude zboží spolu s dokladem o prodeji odesláno kupujícímu na doručovací adresu uvedenou v objednávce. O odeslání zboží bude kupující informován emailem.

Splatnost faktury je 14 kalendářních dní, poté je objednávka považována za stornovanou.

2. Platba dobírkou – platba v hotovosti přepravci při doručení zboží.

Daňové doklady jsou vystavovány v elektronické podobě v souladu s ustanovením §26, odst. 4, zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přičemž zákazník souhlasí s tímto způsobem vystavení daňového dokladu a zasláním v elektronické podobě. Pouze v opodstatněných případech (zejména vyžadují-li to vnitřní směrnice zákazníka, na žádost auditora atd.) může zákazník požádat o převedení elektronického daňového dokladu do tištěné podoby a o zaslání prostřednictvím České pošty.

DOPRAVA ZBOŽÍ

Zboží zasíláme expresní službou PPL nebo Českou poštou.

Zboží vám bude doručeno následující pracovní den ode dne odeslání a to v časovém rozmezí 8-18h. Kupující je povinen zdržovat se na adrese dodání. Adresou dodání je adresa pro doručování zásilek, kterou kupující uvedl ve své objednávce (adresa bydliště, pracoviště,…). Dále je kupující povinen v objednávce zboží uvést telefonní číslo, na kterém bude k zastižení. V den dodání by Vás měl přepravce telefonicky kontaktovat za účelem upřesnění předání zásilky.

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Je-li balík poškozen, je kupující povinen si zboží zkontrolovat hned před dopravcem. V případě poškození zboží je kupující povinen sepsat s dopravcem reklamaci a zboží nepřevzít. O případném poškození zboží během přepravy je pak kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího a to nejpozději do dvou pracovních dnů.

DODACÍ LHŮTY

Zboží je expedováno zpravidla do 3-5 pracovních dnů po obdržení objednávky (uzavírka objednávek je každý pracovní den v 13 hodin SEČ). V případě platby předem je zboží expedováno ihned po obdržení kompletní úhrady na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty. O delší dodací lhůtě je kupující neprodleně informován. Dojde-li při objednání více položek zboží k situaci, kdy nebude možné vyřídit kompletní objednávku, kontaktuje prodávající kupujícího emailem či telefonicky za účelem dohody o dalším postupu.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez udání důvodu za podmínky, že nebyl porušen originální obal výrobku, zboží je nepoškozené a schopno dalšího prodeje. Kupující je povinen prodávajícího informovat o odstoupení od smlouvy emailem či písemně s uvedením bankovního spojení pro účely vrácení peněz. Zboží musí být vráceno v původním obalu, nejevící známky poškození, společně s dokladem o prodeji na náklady kupujícího. Zboží nelze zaslat na dobírku, zásilky na dobírku nebudou přijímány. Po obdržení zboží, splňujícího výše uvedené požadavky, budou peníze bez nákladů na dopravu a balné zaslány na číslo bankovního účtu, které kupující uvedl v odstoupení od smlouvy. Ve výjimečných případech lze dohodnout vrácení peněz i jiným způsobem.

REKLAMACE, ZÁRUČNÍ DOBA

Pravidla a postup pro reklamaci jsou pospány v Reklamačním řádu.

ABREX KLUB

Veškeré odměny v rámci Abrex klubu nejsou právně vymahatelné. ABREX s.r.o. je oprávněna kdykoliv změnit podmínky členství a uvést v platnost nové podmínky. Abrex s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit Abrex Klub.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Všechny údaje poskytnuté kupujícím v rámci objednávky nebo během registrace podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Informace o zákaznících jsou uchovány v souladu s platnými zákony, jsou užívány prodávajícím výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány pouze v rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží. Kupující bere na vědomí, že vyplněním objednávky či registrací dává prodávajícímu souhlas ke zpracování a použití jeho osobních údajů dle zákona. Tento souhlas může kupující kdykoliv písemně ukončit.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1.5.2017.